สมุดบันทึกฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะใช้บันทึกอนุทินการเรียนรู้ นำเสนอบทความ นำเสนอภาพกิจกรรม ใช้เป็นเหล่งเรียนรู้ และใช้นำเสนอความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้