ในวันนี้อาจารย์ได้สอนเรื่องการใช้ฐานข้อมูล ,e-Book
 ก็เป็นความรู้ใหม่ของข้าพเจ้า มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการสืบค้นหนังสือหรือเนื้อหาของรายวิชาต่างๆที่เราต้องการ