ASEAN Youth Forum : “ Moving toward High Quality Education ASEAN Beyond 2015 ” Part II: School Visit การไปศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีผลงานเด่นเรื่องอาเซียน 5 แห่ง

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนทั้ง 5 แห่งล้วนมีจุดเด่นในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกันไป ตามความพร้อมอย่างน่าสนใจ

กิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการบูรณาการสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เห็นผลในการพัฒนาได้อย่างเด่นชัด คือการไปศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีผลงานเด่นเรื่องอาเซียน จำนวน 5 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ ณ โรงเรียนที่กำหนดไว้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมครู-บุคลากรทางการศึกษา

แบ่งครูเป็น 5 กลุ่ม เพื่อแยกย้ายไปศึกษา-เยี่ยมชมโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง เตรียมความพร้อมด้านความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งคำถามเพื่อโยงสู่กระบวนการ RCA จะได้คอยแนะนำหรือช่วยเหลือนักเรียนหากกิจกรรมที่ทำไม่บรรลุถึงเป้าหมายตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงความหมาย -ตรงประเด็น


จากนั้นให้เวลาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมกิจกรรม การจัดทำโครงการพิเศษต่างๆ การนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมามาบูรณาการ ในสาระวิชาฯ บางโรงเรียนดำเนินการมานานกว่า 3 ปี บางโรงเรียนนำร่องไปก่อนรวมได้ 5ปี ที่สำคัญคือ โรงเรียนที่คัดสรรให้คณะฯได้ไปศึกษาเยี่ยมชมนั้น ล้วนมีการพัฒนาก้าวล้ำไปอย่างน่าภาคภูมิใจ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนทั้ง 6ประเทศ

แบ่งเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อแยกย้ายไปศึกษา-เยี่ยมชมโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน

จากนั้นแบ่งกลุ่มเยาวชนที่ไปแต่ละโรงเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยอีก 5 กลุ่ม เพื่อรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมและเกม ตามที่ได้รับการฝึกฝนและแนะนำจากวิทยากรรุ่นพี่ ในการนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่นั่น โดยเน้นกระบวนการ RCA ครอบคลุมสาระฯ ของตัวชี้วัดจากกรอบทั้ง 5 ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน น้องๆเยาวชนของแต่ละกลุ่มได้ทำการฝึกซ้อมการนำเสนอและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งการจัดทำสื่อ-อุปกรณ์ไปเสริมด้วย


ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง

1. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ระดับของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6
โครงการพิเศษ 1. Mini English Program ( Grade 7-9)
2. Gifted in Mathematics + Science ( Grade 7-9)
3. Gifted in Mathematics + Science ( Grade 10-12)
การเรียนการสอน+กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียน จัดทำมา 5 ปี
- ASEAN Shows, นิทรรศการอาเซียน กิจกรรมวันอาเซียน วันชาติทั้ง 10 ประเทศ
- ศูนย์อาเซียน การจัดทำหนังสืออาเซียนที่ยึดหลักสูตรแกนกลางอาเซียน
(ศึกษาข้อมูลโรงเรียนสตรี ศรีสุริโยทัย ได้ที่นี่)คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้เยี่ยมชมฯ

การแสดงในพิธีต้อนรับคณะฯ ที่น่าประทับใจ

น้องๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และเล่นเกมอย่างสนุกสนาน

ทั้งครูและเด็กๆแข่งขันเกมตอบคำถามอาเซียนกันอย่างชอบใจ

น้องเมย์ผู้มีความสามารถด้านการดีดพิณฯ ดีดพิณกล่อมคณะฯช่วงพักทานอาหารกลางวัน

(เชิญชมความสามารถของน้องเมย์ จากคลิปวิดิโอ)


2. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

ระดับของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6
โครงการพิเศษ 1. Intensive English Programme ( Grade 7-9)
2. Science-Math Programme ( Grade 7-9)
3. Science-Math- English Programme ( Grade 10-12)
การเรียนการสอน+กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียน
จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน(ASEAN Study ) ระดับชั้น ม.1 วิชา SO 20208
จัดแผนการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เลือกเรียนได้ถึง 9 แผน
1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ธุรกิจ
4.ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์และภาษา
5. ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-ศิลปะ
6. ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ
7. ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
8. ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
9. ภาษาเยอรมนี –ภาษาอังกฤษ

(ศึกษาข้อมูลโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ได้ที่นี่)

คณะผู้บริหาร+ครูและคณะผู้เยี่ยมชม

คณะกลองยาวนำขบวน เข้าสู่อาคารรับรองฯหนึ่งในกิจกรรมการแสดงต้อนรับคณะฯอลังการงานสร้าง ตื่นตา-ตื่นใจ

กิจกรรมการเรียนรู้และเกมต่างๆ


3. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ระดับของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6
โครงการพิเศษ 1. English Program
2. Mini English Program
3. Integrated English Program

การเรียนการสอน+กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียน
จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน(ASEAN Study) ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ที่นี่)ผู้บริหารและคณะผู้เยี่ยมชมฯการแสดงต้อนรับคณะฯ ที่สวยงาม

สื่อความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

เรียนรู้กิจกรรมและเล่นเกมสร้างสรรค์


4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นครปฐม

ระดับของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6
โครงการพิเศษ Gifted in Mathematics + Science Program
จัดวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอน+กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียน
* ASEAN Study Curriculum ระดับชั้น ม.3 จำนวน 1 หน่วยกิต
* บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาในทุกระดับชั้น
* ศูนย์อาเซียน การจัดทำหนังสืออาเซียนที่ยึดหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

(ศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้ที่นี่)
คณะเจ้าภาพและคณะผู้ไปเยี่ยมชม

สาธิต-เรียนรู้กันอย่างใกล้ชิด

รับข้อมูล - พูดคุย- ซักถามอย่างเปิดเผย

กิจกรรมการเรียนรู้และเกมที่สนุกสนาน

5. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์ อุปถัมภ์
ระดับของนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6
โครงการพิเศษ Intensive English Program ( Grade 7-9)
การเรียนการสอน+กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาเซียน


* ASEAN Study Curriculum ระดับชั้น ม.3 จำนวน 1 หน่วยกิต
* ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ทั้งครูและเด็กมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ๊งในด้าน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และผู้คนในกลุ่มประเทศอาเซียน แหล่งเรียนรู้ ความคิดเห็น การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บูรณาการกับวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต เพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีการสืบค้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ และผลกระทบจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ซึนามิ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกีฬาประจำชาติในกลุ่มอาเซียน เช่นกฎ-กติกา การแข่งขัน การทำงานกีฬาร่วมกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บูรณาการเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน วรรณคดีของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมและยอมรับในความแตกต่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บูรณาการการสอนด้วยการวิเคราะห์ การใช้สถิติ ข้อมูล โดยใช้ความรู้ในด้านสถิติมาทำนายและนำเสนอข้อมูล จำนวนตัวเลขของประเทศต่างๆ เพื่อความเท่าเทียมกันและพัฒนาร่วมกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
บูรณาการการสอนกับอาชีพ งานหัตถกรรม อาหารและเทคโนโลยีของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาการสอน สร้างสรรค์กิจกรรมเช่นการประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มประเทศอาเซียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สอนให้นักเรียนมีความเข้าใจและชื่นชมในศิลปะของแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกันทั้งด้านสังคม วิถีชีวิตและองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองได้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สร้างสรรค์กิจกรรมความรู้ ให้นักเรียนยอมรับในด้านความหลากหลายของวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เช่น กิจกรรมลูกเสือชาย-หญิง กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมทางภาษาอาเซียน ส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ และเตรียมคนเพื่อไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน

(ศึกษาโรงเรียนสุขุมนวพันธ์ อุปถัมภ์ ได้ที่นี่)

ผู้บริหารและคณะผู้เยี่ยมชมฯภาพหมู่ที่ประทับใจและน่าจดจำการแสดงต้อนรับคณะฯอย่างยิ่งใหญ่กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ที่น่าสนใจการนำเสนอกิจกรรมและเกมต่างๆ

***... โรงเรียนทั้ง 5 แห่งล้วนมีจุดเด่นในการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน แตกต่างกันไป ตามความพร้อมอย่างน่าสนใจ ...***

ตัวแทนของกลุ่มครู-บุคคลากรทางการศึกษา นำเสนอสิ่งที่ได้จากการไปศึกษา-เยี่ยมชม โรงเรียนฯ


**** ... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (0)