วันนี้ผมไม่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับ   เนื่องจากวันนี้ผมมีอาการท้องเสียครับ  ทำให้วันนี้ไปไหนไม่ได้ครับ  จึงมาบันทึกให้ทราบครับ

                                        อิสรา  กายสิทธิ์