วันนี้อยากเล่าเอง  ในระยะ ๒ ปีเศษที่ ผอ.อนุสรณ์  ฟูเจริญ ผอ.สพท.สพ.๒ และพวกเราได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี   มีรูปแบบกิจกรรมต่างๆตามที่ หน.ศน.ลำดวน(คนสวย หุ่นดีที่สุด ของเขตเรา) ได้เล่าให้ฟังไปแล้ว   

                  ในส่วนของโรงเรียนบางลี่วิทยา  นอกจากจะจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว   คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียน มีมติให้กำหนดเป็น คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยาด้วย  ซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ ๓   โดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนธรรมศึกษา   โดยร่วมกับคณะสงฆ์จัดสอนในตารางเรียนปกติ ทั้งธรรมศึกษาตรี   ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก  สอนทั้ง ๓ ระดับ ทุกคนต้องสอบได้ นักธรรมตรี  โท  และ เอก ตามที่กำหนด  สำหรับนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบ  จะต้องทำการซ่อมคุณลักษณะดังกล่าวให้ผ่านก่อน จึงจะจบหลักสูตร  โดยต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัด ๓-๗ วันตามความเหมาะสม ใน ๒ ครั้งที่ผ่านมาเราได้รับความอนุเคราะห์จากวัดท่าจัด  อำเภอสองพี่น้อง

                    นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทราบผลการสอบได้รับใบประกาศฯ เป็นแรงบันดาลใจทำให้ได้  ธรรมโท และเอกตามลำดับต่อไปอีก มีเสียงตอบรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนดีมาก ชื่นชอบกิจกรรมนี้เพราะนอกเหนือจากการได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย

04