หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : อีกหนึ่งเสียงจากการเรียนรู้คู่บริการ

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในบางเรื่องย่อมหมายถึงสิ่งที่สะท้อนถึงแนวโน้มของความเข้มแข็งและยั่งยืนที่รอเวลาเบ่งบานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินผลโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้คู่บริการที่บูรณาการภารกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การรับใช้สังคมในแบบ 4 In 1 (การบริการวิชาการ การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย) ไม่ได้มุ่งประเมินผลเหมือนผ่านๆ มา ซึ่งมักประเมินผ่าน "ความพึงพอใจ" ตรงกันข้ามกลับมุ่งที่จะประเมินอย่างหลากรูปแบบ อย่างน้อยก็เชิงลึกเพื่อให้เห็นทั้งในแง่กระบวนการ และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่แตะต้องสัมผัสได้...


แม้ในบางเรื่องจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในบางเรื่องย่อมหมายถึงสิ่งที่สะท้อนถึงแนวโน้มของความเข้มแข็งและยั่งยืนที่รอเวลาเบ่งบานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันหมายถึง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และภาคี ภาคส่วนที่เกี่ยวโยงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (0)