The 11th Thailand –Malaysia Youth CAMP 2015 ตอนที่ 1 : วัตถุประสงค์-เนื้อหา-แนวทางการดำเนินงาน

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กระบวนการที่ดี และการเตรียมการมาอย่างดี เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ภาระงานประสบผลสำเร็จ Good process and well preparation are essential to a successful task

ค่ายเยาวชนไทย-มาเลย์ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชนไทยจำนวน 29 คนจากโรงเรียนจำนวน 14 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. 10 และ เยาวชนจากประเทศมาเลเซียจำนวน 28 คน ผู้ดูแลชาวมาเลเซียจำนวน 3 คน วิทยากรค่าย 7 คน คณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้ประสานงานจำนวน 7 คน รวม 74 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. To share and exchange both Thai and Malaysian Culture.
2. To understand and learn from each other
3. To improve Thai participants’ English skills
4. To encourage participants' leadership skills
5. To make the good relationship between Thailand and M
alaysia


เยาวชนมาเลเซียและเยาวชนไทย จำนวน 57 คน


การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมค่ายฯ

ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และเนื้อหาที่จะนำมาจัดทำหลักสูตรค่าย ฯ โดยการพูดคุย-ปรึกษางานผ่านไลน์กลุ่ม และแบ่งสรรภาระงานไปตามความถนัดและความสนใจอย่างเหมาะสม นับว่าสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ แต่ได้ประโยชน์ คุ้มค่า


คุณศุภชัย คันทรง สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

K.Pually จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

คุณครูเต่า จากโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คุณครูอ้อม จากโรงเรียนวัดราชโอรส กทม.

คุณครูตู่ จากโรงเรียน นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


พี่ตี๋ - พี่พิม-พี่ริด วิทยกรรุ่นเด็กแต่ความสามารถระดับมืออาชีพ


พี่จ้อ-พี่นก -พี่ชา ทีมงานนักวิเทศสัมพันธ์ จาก สพฐ.

เนื้อหา-สาระหลักสูตรค่าย

นำสาระความรู้ทั่วไปทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรม มาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ให้รู้จักคิด-วิเคราะห์และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อช่วยกันปกป้อง-รักษาให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลและมีแนวคิดในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน การฝึกบทบาทของความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดีและการอยู่ร่วมกันในสังคม การดำรง-สืบสานและเผยแพร่ความงดงามของเอกลักษณ์ของชาติไทยและชาติมาเลเซียอย่างภาคภูมิใจเพื่อสานสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย


รอยยิ้มพิมพ์ใจที่สื่อให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชนไทย-มาเลย์

กิจกรรม Ice Breaking โยงสายใยแห่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เยาวชนรุ่นใหม่เปิดใจ-ปรับตัว- เรียนรู้ร่วมกัน ได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางการดำเนินกิจกรรม

1. สร้างพื้นฐานความรู้-ความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทย-ชาวมาเลเซีย เพื่อนำไปสู่กิจกรรมคิด-วิเคราะห์ในระดับสูงขึ้น

2. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ผ่านกระบวนการเรียนรู้เดี่ยวและกลุ่มฯ เพื่อให้ได้องค์ความรู้อย่างครบถ้วน-สมบูรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ และต่อยอดการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

3. สร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ตามขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ภายใต้กรอบของระเบียบวินัยในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีมิตรไมตรีต่อกัน

คุณรัชนี สินสืบผล นักวิเทศสัมพันธ์คนเก่งกับทีมวิทยากรสาว(น้อย)

***... กระบวนการที่ดี และการเตรียมการมาอย่างดี เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ภาระงานประสบผลสำเร็จ Good process and well preparation are essential to a successful task ...***


***...ขอขอบพระคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนความเห็น (0)