"บทความนี้ มิได้กล่าวอ้างถึงรายงาน, บทวิจัย, หรือแบบสำรวจใดๆ หากแต่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ การศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากองค์กรหนึ่ง ที่กำลัง Implement ระบบ TQM..."

วันนี้ผมมีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่กำลังนำระบบ TQM เข้ามาใช้ในการบริหารงาน และได้มีโอกาสในการเข้ารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพ ปัญหาหนึ่ง ที่ผมและเพื่อนๆผู้ร่วมงานต่างลงความเห็นว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กิจกรรม TQM ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร และเป็นปัญหาหลักที่ผู้บริหารองค์กร TQM ควรระมัดระวัง (ซึ่งผมถือเป็นบทที่ 1 ของเนื้อหา "อุปสรรคของความสำเร็จ สู่กิจกรรม TQM") นั่นคือ... "วิสัยทัศน์ และความรู้ของผู้นำการบริหารงานแบบ TQM"

ทำไม "วิสัยทัศน์ และความรู้ของผู้นำการบริหารงานแบบ TQM" จึงเป็นปัญหา

เนื่องจากกิจกรรม TQM เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในองค์กร และการที่จะสามารถให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบ TQM ได้นั้น ก็จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในแนวคิดของ TQM และเหตุผลก็คือ... ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ แต่ขาดวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารงาน ก็ไม่อาจนำพาองค์กรให้บรรลุจุดหมายสูงสุดได้ และวิธีการที่ถูกต้องนั้น ก็ย่อมเป็นผลมาจากความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการบริหารงานแบบ TQM แล้วนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มาร่วมกันกำหนดแนวทาง ร่าง Road Map สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจ และพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ระบบ TQM ร่วมกันอย่างสนิทใจ ที่ต้องขอบอกว่า "สนิทใจ" นั้น หมายถึงทุกคนยอมรับใน Road Map ดังกล่าว และเป็น Road Map ที่ร่างขึ้นมาอย่างมีเหตุมีผล