จากการทำ AAR ของผู้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ให้ข้อคิดไว้หลายท่าน คือ อยากให้ "ผู้บริหารระดับสูงของคณะเข้ามามีส่วมร่วม" เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตามพันธกิจ ซึ่งมีทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การสร้างวัฒนธรรมของ ชาวคณะทันตแพทย์ครับ

 JJ