อบต กับการทำงานแบบไตรภาคี ภาค สอง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ กับการสอบ อบต ที่โปร่งใส

    จากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานข้าราชการพลเรือน สำนักงานจังหวัดขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงาน (ดังที่เคยรายงานให้ทราบ http://gotoknow.org/archive/2005/08/11/09/44/38/e2369 )

   เป็นการทำงานที่ต้องนำประสบการณ์ ของหน่วยงาน ระดับประเทศ คือ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หน่วยงานระดับจังหวัด และ สถาบันอุดมศึกษา  ที่ต้องใช้ ประสบการณ์ ตรง จริง เรียกว่า ดึงเอา Tacit Knowledge ของไตรภาคีมาใช้กันอย่างเต็มที่ ดังนั้น ผมขอรายงานภาคที่ ๑ ดังนี้ครับ

   จากยอดผู้สมัครเข้าสอบทั้งสิ้น  ๙๘,๗๐๕ คน มีผู้มาเข้าทำการสอบข้อเขียนจริง ๗๔,๕๐๕ คน โดยทำการสอบภาคแรก และ จะเชิญประชุมกรรมการอำนวยการ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และ มีตัวแทนจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน รวมทั้งสำนักงานจังหวัดขอนแก่น มาเพื่อตัดสินผู้ที่จะมีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ 

   ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๐๐ น ณ ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย

   หลังจากนั้นจะได้นำเรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะประกาศผู้มีสิทธิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)