ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและประเมินผลแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงพยาบาลยโสธร แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจและประเมินผล ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายแพทย์พีรศักดิ์ ผลพฤกษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า ทีมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข แบบบูรณาการ เพื่อให้เป็นได้ตามข้อกำหนดและตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดำเนินงานต่างๆต้องมีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การนำเสนอข้อมูลทั่วไปด้านสาธารณสุข สถานะการเงินการคลังหน่วยงาน การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การพัฒนาระบบและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค และแผนพัฒนาของหน่วยงานตาม Service Plan เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนอกจากได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลยโสธรแล้ว เรายังได้มีการจัดทีมประเมินเข้าเยี่ยมตามสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลค้อวัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านติ้ว ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่หยุดยั้งความเห็น (0)