การจัดทำกระบวนงานและคู่มือการปฏิบัติงานฯ


เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายขวัญชัย ถวิลลาภ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนกระบวนงานมาตรฐานและคู่มือที่จัดทำ/ปรับปรุง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการโดย สฝบร. และ สพร.

ณ ห้องประชุม ๗๐๒ สำนักงานอัยการสูงสุด


ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุด ที่แต่งตั้งคณะทำงานฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓.๑

ให้ความเห็นชอบการมอบหมายให้คณะทำงานฯรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม ประสาน และให้คำปรึกษาการจัดทำกระบวนงาน

และคู่มือมาตรฐาน และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดทำกระบวนงานและคู่มือมาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘


การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓.๑ เดิมตามเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดกระบวนงานและคู่มือมาตรฐานที่จะต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐ กระบวนงาน/คู่มือ แต่หลังจากมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฎว่า มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นกระบวนงานและคู่มือจำนวน ๕ หน่วยงาน ต่อมา สฝบร.ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวทำหนังสือขออุทธรณ์ให้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ใหม่ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้อนุมัติเมือวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้ว จึงคงเหลือกระบวนงานและคู่มือที่จะต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน ๕ กระบวนงาน/คู่มือ เท่านั้น


ผลการดำเนินงาน ในที่ประชุมตัวแทนของสำนักงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรร เข้าประชุมจำนวน ๔ สำนักงาน ยกเว้น สำนักงานคดียาเสพติด เนื่องจากติดราชการ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนงานและคู่มือ โดยสรุป ดังนี้

- สำนักงานคดีอาญา ได้ขอแก้ไขหัวข้อการจัดทำคู่มือที่ระบุในเอกสารจากคำว่า "..คู่มือการดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง.." ขอแก้ไขเป็น "..คู่มือการดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเอกสารหนังสือเดินทาง.." แทน ส่วนผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามหนังสือเวียน

- สำนักงานคดีภาษีอากร ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนงานและคู่การดำเนินคดีภาษีอากร แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขและปรับปรุงครั้งสุดท้าย โดยมีกำหนดนัดประชุมคณะทำงานฯของสำนักงานคดีภาษีอากร ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะได้ส่งให้คณะทำงานสนับสนุนตัวชี้วัดฯได้ตรวจสอบ และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด

- สำนักงานการบังคับคดี ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ขณะนี้ได้ส่งคู่มือให้กับที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและตรวจสอบว่าจะให้ปรับปรุงและแก้ไขในส่วนใด เมื่อที่ปรึกษาส่งคู่มือคืนมาแล้ว จะได้ดำเนินการโดยด่วยต่อไป และคาดว่าจะเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนดเช่นกัน

- สำนักงานคดีล้มละลาย ได้ดำเนินการจัดทำกระบวนงานและคู่มือ เรื่อง การอุทธรณ์คดีล้มละลาย เสร็จไปแล้วประมาณ ร้อยละ ๙๐ และได้กำหนดนัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและแก้ไขครั้งสุดในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และนัดประชุมวิพากษ์คู่มือในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และคาดว่า จะดำเนินการเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด

- และสำนักงานคดียาเสพติด ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินคดียาเสพติด เสร็จไปแล้วจำนวน ๖ คู่มือ และในปีนี้จะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขจำนวน ๒ คู่มือ และได้รับทราบว่า สำนักงานคดียาเสพติดได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

จากผลการประชุมในวันนี้ คาดว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนกระบวนงานมาตรฐานและคู่มือที่จัดทำ/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คงจะสำเร็จตามเป้าหมาย อาจจะมีบางคู่มือที่ล้าช้าและเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด แต่ทุกสำนักงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก็มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทสรรพกำลัง ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และเพื่อผลประโยชน์ของสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นสำคัญ


ประชุมคณะทำงานสนับสนุนตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนกระบวนงานมาตรฐานและคู่มือที่จัดทำ/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงลประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานที่ได้รับงบประมาณรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะทำงาน

หมายเลขบันทึก: 592754เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 07:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 07:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี