ความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของชีวิต นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา)


ความมั่นคงของชีวิต คือ การมีสุขภาพดี การได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีเมื่อเจ็บป่วย ในทุกๆวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ทำร้ายสุขภาพตนเอง การสูบบุหรี่ การดื่มสุราและติดยาเสพติด การดื่มเครื่องดื่ม(ที่โฆษณาว่าชูกำลัง) น้ำชากาแฟ และน้ำใส่สีต่างๆที่หลายๆบริษัทโฆษณาแข่งขันกัน มีการส่งฝาชิงโชค อ้างว่าจะได้บ้านได้รถยนต์ รถจักรยานยนต์และของใช้ต่างๆ การทำประกันชีวิตไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก็ทำได้การใช้ยานพาหนะขับขี่ด้วยความเร็วสูงและประมาท

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในสังคมปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกันในเรื่องของการเรียนการศึกษา มีการสถานศึกษาเกิดขึ้นจำนวนมากมาย มีการโฆษณาเรื่องการเรียนการสอนที่ดีมีครูอาจารย์มีคุณวุฒิสูง มีอุปกรณ์ต่างๆพร้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นคอมพิวเตอร์ มีสระว่ายน้ำ มีรถรับส่ง มีอาหารกลางวัน/อาหารว่าง ห้องเรียนและอาคารที่สะอาด ปลอดภัยและแข่งขันกันที่เรียนแล้วได้เกรดเฉลี่ยดี พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายดีใจ ว่าลูกหลานตนเองฉลาด โรงเรียนเอามาเป็นจุดขาย ทำให้คนมาเรียนมากขึ้น หันกับมาดูโรงเรียนของรัฐบาล เด็กนักเรียนมีจำนวนลดลง และลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากโรงเรียนได้รับการพัฒนาช้าและไม่มีงบประมาณหรือมีน้อยและยังมาไม่ถึง ข้าพเจ้าว่าคิดช้าแต่น่าทำ แจ้งยอดงบประมาณแต่ละโรงเรียนให้ผู้บริหารทราบ และโอนเงินตรงไปที่ผู้บริหารของโรงเรียน ไม่ผ่านขบวนการซับซ้อนและหลายขั้นตอน และไม่ต้องเอาเงินไปสนับสนุนโรงเรียนเอกชน ทุกวันนี้ขยะคอมพิวเตอร์เอามาทิ้งไว้ในแต่ละโรงเรียนมี่จำนวนมากมาย เอามาให้แล้วใช้ไม่ได้ จนเด็กๆเรียนจบไปหลายรุ่นแล้ว ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ และยังมีหน้ามายุบโรงเรียนว่าไม่มีคุณภาพและเด็กเรียนมีน้อย อยากให้ใส่ใจกันบ้าง เด็กเรียนโรงเรียนวัดมีเก่งๆมากมาย แต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ที่อยู่อาศัย สร้างพออยู่ตามอัตราภาพ ไม่เกินความจำเป็น ทุกๆวันนี้แข่งขันกันสร้าง ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ โดยการวัดฐานะว่ายิ่งใหญ่มีเนื้อที่มากถือว่ามีฐานะการเป็นอยู่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเกินความจำเป็น เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย และเสียดุลทางการค้า

การมีงานทำและรายได้ ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น การเรียนในสายวิชาชีพต่างๆถูกกำหนดหรือออกแบบมาว่าเรียนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญา สามารถเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้และมีรายได้ตามกฎหมายกำหนด มีประกันสังคม มีการประกันต่างๆ เช่นประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เมื่อทุกๆคนมีความมั่นคงและรายได้ที่แน่นอน ก็ต้องการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้านที่ดิน ครอบครัวและลูกๆการท่องเที่ยว การทำบัตรเครดิต และหนี้นอกระบบ

ครอบครัว เมื่อถึงวัยอันสมควรก็มีครอบครัวและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวไม่ทิ้งพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทุกๆวันนี้บางครอบครัวแยกกันอยู่ เนื่องจากการประกอบอาชีพ และการเดินทางไปประกอบอาชีพ การมีบุตรหรือลูกๆเป็นการเพิ่มภาระทุกๆอย่างให้กับครอบครัว และสร้างภาระให้ปู่ย่า ตายาย การเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว หรือมีผู้พิการ หรือมีผู้ติดสารเสพติด และติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือหมดคุณภาพของชีวิต เป็นการเพิ่มภาระในการเลี้ยงดู

ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม การรักษาความสะอาด ทุกๆวันนี้ในชุมชนมีขยะมากมาย เช่นถุงพลาสติก ขยะจากการก่อสร้างต่างๆหรือสิ่งกีดขวาง เปลือกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาล กลิ่นเหม็นจากกองขยะ ขยะจากขี้สุนัขและสัตว์เลี้ยงต่างๆ การทิ้งขยะไม่ตรงจุดที่เขาจัดให้หรือจัดให้ไม่พอเพียง ขยะที่นำไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลอง ขยะติดเชื้อ ความรู้เรื่องการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะ การรักษาเส้นทางเดิน ทั้งทางน้ำและทางบก มีแสงสว่างพอเพียง ต้นไม่ต้นหญ้าไม่ขึ้นรก มีป้ายบอกสัญณาณต่างๆ มีที่ออกกำลังกายมีที่พักผ่อนคลายเครียด

ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาการใช้สื่อต่างๆที่จะเข้าถึงหรือประชาสัมพันธ์ มีน้อย ประกอบกับเป็นวัยแรงงานที่ต้องประกอบอาชีพ เสมือนเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชนที่ต้องดูแลพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม การจัดงานทางศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดงานน้อยมาก มีแต่เรี่ยรายเงินทำบุญในแต่ละแห่ง แล้วแต่กลยุทธ์ของใครของมัน บางแห่งดูหมอ เล่นไอที ดูทีวี ฟังเพลง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันการใช้ยานพาหนะมีจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน ขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือประมาท การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ หรือการใช้สารยาเสพติด การว่างงานหรือไม่มีอาชีพประกอบ

แหล่งอบายมุขต่างๆ บ่อนการพนัน การติดสารเสพติดในบุคคลต่างๆภัยธรรมชาติ

การเมือง มีการแข่งขันทางการเมืองทุกระดับ เพื่อชัยชนะ โดยอาจให้สิ่งของ หรือเงินทอง และเป็นการสร้างความแตกแยกความสามัคคี และการเสียชีวิตหรือพิการ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน มีการขุดวางท่อระบายน้ำ ขยายสร้างทำถนน มีการขยายท่อประปา ท่อก๊าซ มีการขยายเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือเดินสายไฟ ทุกๆอย่างไม่ได้ทำพร้อมกัน ต่างคนต่างทำ รถไฟใต้ดิน ถนนใต้ดิน ทางระบายน้ำใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างตึกที่มีความสูง การขยายถนนหลายๆเลนหรือหลายระดับ การตัดต้นไม้ทำลายป่า การขุดดิน ขุดหิน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เปลี่ยนเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติ การถมที่ดิน การเผาทำลายป่า การบุกรุกป่าสงวนและแหล่งธรรมชาติต่างๆ

การทำบ้านจัดสรร การใช้ยาฆ่าแมลง หรือใช้เกินความจำเป็น การเกิดโรคระบาดต่างๆ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง

หมายเลขบันทึก: 592747เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 10:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 10:43 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี