ทศวรรษเมืองเก่าน่าน (๒๕๔๘-๒๕๕๘)

นายเพิ่ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ครบ ๑ ทศวรรษ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน

ซึ่งผลการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ในห้วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา มีสิ่งใดได้รับการอนุรักษ์ และมีสิ่งใดได้รับการพัฒนาบ้างนั้น ชุมชนโดยรอบเมืองเก่าน่าน ทั้ง ๒ พื้นที่ (เวียงภูเพียงแช่แห้ง และใจเมืองน่าน) ชาวจังหวัดน่าน รวมถึงชาวต่างจังหวัดที่ได้อาศัยเมืองน่าน เป็นที่พักอาศัยเป็นที่ทำมาหากินคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำว่า " เมืองเก่าน่าน " เป็นต้นทุนอันสำคัญในการเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจหน้าเก่า และนักธุรกิจหน้าใหม่ โดยได้นำคำว่า "เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต" มาเป็นแรงผลักดันและจุดประกายในการทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ

มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มากมาย "เมืองเก่าน่าน" จึงมีความสำคัญ จนทำให้มีหน่วยงานมหาชนได้ จัดตั้งสำนักงานขึ้นใหม่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่านให้เป็นเมืองที่สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ นั้นคือ "องค์การบริหารการพัฒนาเมืองพื้นที่พิเศษอย่างยืน (อพท.)" ได้จัดตั้ง " สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ. ๖) " เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

หลังจากมีประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว รวม ๙ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา และเมืองเก่าลำพูน ซึ่งเมืองเก่าแต่ละแห่งมีที่ตั้งหรือสำนักงานอยู่ที่ "สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด" ยกเว้นเมืองเก่าน่าน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ "สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน" ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร ๐๕๔ ๗๑๑ ๖๕๐-๑ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ มาตลอด ๑๐ ปี (๒๕๔๘-๒๕๕๘) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ชุด พ.ศ.๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ 20150717195625.pdf

การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองน่านนับต่อจากนี้ ขึ้นกับการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฺและพัฒนาเมืองน่าน พ.ศ.๒๕๕๘ ชุดใหม่ ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

อนาคตกำลังเริ่มต้น.... ต่อจาก ทศวรรษ(๒๕๔๘-๒๕๕๘) ที่ผ่านมา ครับ...

ปล. ฝากแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าน่าน พ.ศ.๒๕๔๘ ไว้เพื่อศึกษา นะครับ ดาวน์โหลดได้นะครับ มากกว่า 25 Mb

nanold_plan.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมืองเก่าน่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วรรคท้ายชัดเจนดี เลขาอยู่กันคนละกระทรวง ขอบคุณครับ