ร้อยเอ็ด เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

ร้อยเอ็ด เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

วันที่ ( 17 กรกฎาคม 2558 )นาย ชุมภิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด มีนายเสริม วิเศษดอนหวาย กำนันตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน

นายนิพนธ์ พละชัย เกษตรอำเภออาจสามารถ นายนิพนธ์ สุนทรวัฒน์ เกษตรตำบลหนองบัว เป็นแม่งานหลักในการจัดงาน ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต กระตุ้นให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้จักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ ภายในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ มีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนพร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการเศษฐกิจพอเพียง สาธิตทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด การทำน้ำหมักชีวภาพ สาธิตการทำฮอร์โมนบำรุงพืช สาธิตการใช้ฮอร์โมนในนาข้าว และจัดคลินิกเกษตร ข้าวกล้องอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลหนองบัว นักเรียน จำนวนกว่า 300 คน

ได้รับความรู้จาก เกษตรอำเภออาจสามารถ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงและเกษตรสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนายอำเภอชุมชภิชญ์ เดชะรัฐ เปิดงานโดยการปล่อยไก่ จากสุ่มขังให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปเลี้ยง

********วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)