​ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสรวงอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสรวงอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด

วันนี้(16 ก.ค.2558)เวลา 09.00น.นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน เรื่องการขยายพันธุ์พืช สู่แปลงไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง ให้นักศึกษา กศน. จำนวน 100 คน

นำโดย ผอ.บัวบาน ประวิเศษ กศน.อำเภอเมืองสรวง นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ รก.เกษตรอำเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรด้านการปลูกและขยายพันธุ์พืช คณะวิทยากรจากตำรวจ มีพ.ต.อ.วิโรจน์รัตน์ จั่นประดับ ผกก.สภเมืองสรวง พ.ต.ท.ไพบูลย์ นาเมือง สวส.พ.ต.ต.ทินนิกร จันทโยธา สว.อำนวยการ จากโรงพยาบาลเมืองสรวง นางวงเดือน เอี่ยมกมล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายณัฐดนัย พนมเขต เภสัชกร รพ.มืองสรวง

ให้ความรู้และปลุกจิตสำนึก มีฐานความรู้ ด้านสารเสพติด กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต โดยนักเรียนนักศึกษา กศน.อำเถอเมืองสรวง จาก 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างเกราะป้องกันยาเสพติด ให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

***วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)