เคล็ดลับการให้บริการ

เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย มาบรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการใช้บริการ ที่มีเนื้อหา สาระ และกิจกรรมดี ๆ ที่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยท่านอาจารย์ได้ให้คาถาในการให้บริการง่าย ๆ สั้น ๆ ที่จะทำให้การให้บริการเป็นเลิศและผู้รับบริการพึงพอใจ คือ

สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

ปัญญา สติ ขันติ

(ชีวิตประจำวันล้วนมี ปัญหา มีปัญญา ใช้คิด วินิจฉัย มีสติ คอยรั้ง ระวัง ภัย มีขันติ อดทนไว้ ไม่เดือดร้อน )

คนต่างกัน ต้องมาอยู่ ร่วมกัน ต้องปรับ ต้องเปลี่ยน ต้องปรุง ต้องแต่ง ต้องเติมเต็มให้กัน

สุดท้ายที่สำคัญคือก่อนจะทำอะไรต้องรู้จักฟังให้ถี่ถ้วน หรือคำที่อาจารย์ชอบพูดคือ รู้จักฟังฟ้าฟังไฟ

(Cr.อาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย)

</a>

</a>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเงินความเห็น (0)