..... อริยสัจ ๔ .....

พระพุทธเจ้าเฝ้าสอนนิวรณ์ตัด........อริยสัจสี่ข้อพอเป็นฐาน

.. อภิวาทปัทมพระภาคเจ้า

บรรลุเข้าโสดาปัตติผล

น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณล้น

ด้วยมรรคผลดลชี้หนีอาดูร


.. โลกุตรธรรมชี้นำโลก

ดับทุกข์โศกวิโยคหลายมลายสูญ

ด้วยกระแสแผ่เมตตามาค้ำคูณ

รุกขมูลพูนถวิลถิ่นนิพพาน


.. พระพุทธเจ้าเฝ้าสอนนิวรณ์ตัด

อริยสัจสี่ข้อพอเป็นฐาน

'ทุกข์' เป็นบ่อก่อเกิดกำเนิดมาร

พาสังขารจิตใจให้ใกล้เวร


..'สมุทัย' ใช่เปิดบังเกิดทุกข์

หมดความสุขบรรจบพบแต่เข็ญ

ความ 'นิโรธ' โปรดดับกับลำเค็ญ

'มรรค' จะเป็นแสงสว่างชี้ทางชัย


.. ศิโรราบกราบพระธรรมที่นำสอน

เป็นสิ่งย้อนสำนึกตรึกตรองได้

พิจารณาหาเหตุของเภทภัย

จะทำให้เกิดสติผลิปัญญา


.. โสดาปัตติมรรคจักบรรลุ

ผู้ประจุธรรมวิเศษเหตุศึกษา

ดั่งที่เห็นเช่นองค์อภิญญา

พุทธมหาศาสดาพระโคดม


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)