Big Data


ข้อมูลขนาดใหญ่ จะเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ของธุรกิจและองค์กร

ข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

10 กรกฎาคม 2558

บทความเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นำมาจากหนังสือเรื่อง Big Data: A Business and Legal Guide ประพันธ์โดย James R. Kalyvas และ Michael R. Overly จัดพิมพ์จำหน่ายโดย CRC Press, 2015

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้แบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/big-data-50353153

ข้อมูลขนาดใหญ่ จะเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ของธุรกิจและองค์กร

ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับผู้บริหาร

 • บทความนี้ เป็นการอธิบายคำว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในภาษาคนธรรมดา (จากมุมมองของคนไม่มีความรู้ด้านเทคนิค) ถึงลักษณะที่แตกต่างจากข้อมูลขนาดใหญ่ กับรูปแบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม ว่า
  • 1. อะไรคือข้อมูลขนาดใหญ่? และลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (ปริมาณ ความแตกต่าง ความเร็ว และการตรวจสอบ)
  • 2. แนวคิดการทำงานข้ามสายงาน ทักษะใหม่ และการลงทุน
  • 3. วิธีการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • 4. พื้นฐานของการทำงานด้านเทคโนโลยีของข้อมูลขนาดใหญ่

+++++++++++++++++++++++++++++

เกริ่นนำ

 • ทุกวันนี้ มีการหารือถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นและเร่งด่วน ของ "ข้อมูลขนาดใหญ่" (Big Data) ในห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินงานอื่น ๆ ขององค์กรทั่วโลก
 • มีข้อสังเกตว่า ผู้บริหาร ผู้จัดการ และที่ปรึกษา อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันมาก ในสิ่งที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับนักเทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่อยู่ในองค์กรของพวกเขา
 • ความเข้าใจที่แตกต่างกันเหล่านี้ มาจากการขาดคำนิยามที่ได้รับการยอมรับของข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันน้อยมากระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ และที่ปรึกษา ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการทำงานของข้อมูลขนาดใหญ่ในชีวิตประจำวัน

1. อะไรคือข้อมูลขนาดใหญ่?

 • ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นกระบวนการส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยการใช้คนและเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่แตกต่างกัน ได้อย่างรวดเร็ว (ของข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิม และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพ วิดีโอ อีเมล์ ข้อมูลการทำธุรกรรม และปฏิสัมพันธ์สื่อสังคม) จากความหลากหลายของแหล่งที่มา ในการผลิตกระแสความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการได้

นิยามที่ใช้อ้างอิงบ่อย

 • "ข้อมูลขนาดใหญ่" หมายถึงชุดข้อมูลที่มีขนาดเกินกว่าความสามารถของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลทั่วไปที่จะ บันทึก จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ (McKinsey Global Institute)
 • ข้อมูลขนาดใหญ่ คือสินทรัพย์ทางสารสนเทศที่มีปริมาณสูง ความเร็วสูง และความหลากหลายสูง ต้องอาศัยค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของการประมวลผลข้อมูล เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น และใช้ในการตัดสินใจ (Gartner. IT Glossary. 2013)

ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่

 • ในการอภิปรายของ ข้อมูลขนาดใหญ่ มักมีการอ้างอิงถึง "3 Vs" คือ ปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) และลักษณะความหลากหลาย (Variety) ของข้อมูลขนาดใหญ่
 • พูดง่ายๆ คือ ปริมาณ (ปริมาณของข้อมูล) ความเร็ว (ความเร็วในการประมวลผล และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล) และ ความหลากหลาย (แหล่งที่มาของข้อมูล และชนิดของข้อมูล) เป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของข้อมูลขนาดใหญ่ ต่างกับวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการบันทึก จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล

ปริมาณ

 • ปริมาณของข้อมูล เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2004 โดยในปี 2004 จำนวนของข้อมูลที่เก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตมีทั้งหมด 1 petabyte (1,000 terabytes) เทียบเท่ากับ 100 ปีของเนื้อหาโทรทัศน์ทั้งหมด
 • ในปี 2011 จำนวนรวมของข้อมูลทั่วโลกที่เก็บไว้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1 Zettabyte (1,000,000 petabytes หรือ 36 ล้านปีของวิดีโอความละเอียดสูง [HD]) โดยในปี 2015 ตัวเลขคาดว่าจะถึง 7.9 zettabytes (หรือ 7,900,000 petabytes)
 • ขนาดของชุดข้อมูลที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีการเจริญเติบโตแซงหน้าความสามารถของเครื่องมือแบบดั้งเดิม ในการบันทึก จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล

ความหลากหลาย

 • ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นการรวมของข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิม (structured databases) และข้อมูลใหม่ที่ทีที่มาจากแหล่ง ข้อมูลแบบที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data)
 • ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างรวมถึง ข้อมูลที่ไม่ได้มีโครงสร้าง (เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Tumblr) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ ภาพ วิดีโอ ข้อมูลการเฝ้าระวัง ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ข้อมูลศูนย์โทรศัพท์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลของรัฐบาล รายงานการวิจัย แนวโน้มการค้นหาอินเทอร์เน็ต และ web log files
 • ทุกวันนี้ กว่า 95% ของข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลก คาดว่าจะเป็นข้อมูลแบบที่ไม่มีโครงสร้าง

ความเร็ว

 • จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง มาจากตัวเลขของกระแสการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
 • ความเร็วของข้อมูลเหล่านี้ จะต้องได้รับการจัดเก็บและวิเคราะห์ ด้วยลักษณะที่ถือว่า เป็นความเร็วของข้อมูลขนาดใหญ่

การตรวจสอบ (Validation เป็น V ที่สี่)

 • กลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร จะต้องมี ขั้นตอนการตรวจสอบ (validation step) และมีการหยุดที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ เพื่อประเมินผลกระทบต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือภาระผูกพันตามสัญญา ของ
  • สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่
  • การออกแบบขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่
  • การดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา
  • การจัดเก็บและการกระจายของผลลัพธ์และข้อมูล

2. แนวทางการทำงานข้ามสายงาน ทักษะใหม่ และการลงทุน

 • องค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน ต้องพัฒนาทีมข้ามสายงานที่มีความรู้ลึกของธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยี
 • องค์ประกอบที่สำคัญของทีมเหล่านี้คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้รับจ้างเหมา เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจของข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับองค์กร (เช่น การสั่งซื้อ และความรู้จากความวุ่นวายของข้อมูลขนาดใหญ่)
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นนักคิดหลายมิติที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจด้วยภาษาธุรกิจ ในขณะที่อยู่ในระดับยอดของเทคโนโลยี การศึกษาสถิติ และประสบการณ์
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่จำเป็นในการออกแบบกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ แต่มีบทบาทสำคัญที่จะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจขององค์กร เช่นสถาปนิกและนักวิเคราะห์ข้อมูล ทีมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ และด้านอื่น ๆ ที่จะส่งมอบข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลขนาดใหญ่

3. การแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • องค์กรจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ที่พวกเขาพยายามจะให้ประสบความสำเร็จ ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่
 • ข้อมูลนี้ สามารถนำมาจากแหล่งใด ๆ ก็ได้ รวมทั้งจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ทั่วทั้งองค์กร หรือจากระบบจัดเก็บข้อมูลภายใน หรือระยะไกลโดยตรงจากแหล่งข้อมูลสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต หรือจากรัฐบาล หรือสมาคมการค้าโดยใบอนุญาตจากบุคคลที่สาม หรือจากข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการที่รวบรวมจากระยะไกล และเจ้าของแหล่งที่มาของข้อมูล

4. พื้นฐานการทำงานทางเทคโนโลยีของข้อมูลขนาดใหญ่

 • โดยอาศัยตัวเลขการเติบโตของการแก้ปัญหาแบบเปิด (ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) และข้อมูลขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ ที่มีอยู่เพื่อผู้ประกอบการ
 • Hadoop (ชื่อตุ๊กตาสัตว์ ของเด็กของหนึ่งในผู้สร้าง) เป็นกรอบเปิด (open-source framework) ที่นิยม ประกอบด้วยเครื่องมือซอฟแวร์จำนวนมาก ที่ใช้ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • Hadoop จะทำการกระจายข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก โดยแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อให้มีการจัดการได้ง่ายขึ้น
 • Hadoop ทำงานโดยการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่มีขนาดเล็กและราคาที่ต่ำกว่าเข้าด้วยกัน ในการทำงานแบบคู่ขนาน เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์ (computing cluster) ที่มีประสิทธิภาพ
 • Hadoop จะกระจายข้อมูลโดยอัตโนมัติให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในกลุ่ม ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรวมข้อมูลบนเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบพื้นที่ (SAN - storage-area network)
 • ในขณะเดียวกันที่ข้อมูลถูกกระจาย บล็อกของข้อมูลแต่ละอัน จะถูกจำลองลงในคอมพิวเตอร์อีกหลายตัวในกลุ่ม
 • Hadoop จะย่อยงานเป็นชิ้น ๆ จำนวนมากลงในคอมพิวเตอร์ และโดยการลงข้อมูลที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เป็นการลดโอกาสที่ข้อมูลไม่สามารถเรียกใช้ได้เมื่อมีเหตุจำเป็น
 • แต่ละคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
 • Hadoop คือการรวมกันของซอฟแวร์ขั้นสูงและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมักจะเรียกว่า "เวที " หรือ platform ที่ทำให้องค์กรที่มีวิธีการดำเนินการแบบ “client application”
 • โปรแกรมเหล่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่ การเปิดเผยรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ (uncovering patterns, unknown correlations, and other useful information ) ซึ่งมีอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยได้รับการระบุด้วยการใช้แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิม
 • เมื่อคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม ทำการประมวลผลที่ได้รับมอบหมายเสร็จ ก็จะส่งผลลัพธ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ กลับไปที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางแล้วของานอื่นต่อ
 • ผลลัพธ์ของแต่ละเรื่องและข้อมูล จะถูกประกอบโดยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เพื่อส่งกลับไปยังโปรแกรมไคลเอนต์ (client application) หรือเก็บไว้ในระบบไฟล์ของ Hadoop หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ

สรุป

 • บทความนี้ อธิบายความหมายของคำว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และอภิปรายเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของข้อมูลขนาดใหญ่
 • แต่จุดประสงค์บทความนี้ ไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างแพลตฟอร์มของข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร เพียงแต่ให้มีความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ หมายถึงอะไรเท่านั้น

**********************************

หมายเลขบันทึก: 592215เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2015 13:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กรกฎาคม 2015 13:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ฺBig Data คำนี้เข้ามาสักระยะและส่วนตัวสนใจกับเรื่องนี้มาก เมื่อประมาณ 2-3 เดือนมานี้ รายการสารคดี ของ NHK (ญี่ปุ่น) ทำเรื่องนี้น่าสนใจมาก เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่ ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (เสียดายจดจำชื่อไม่ได้) แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการใช้ข้อมูล ทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์แวร์ และ พีเพิลแวร์ (หมอเป็นส่วนใหญ่) ผลที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด น่าตื่นเต้น และโรงพยาบาลอีกหลาย ๆแห่งน่าจะกำลังมุ่งไปสู่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

ถ้าโรงพยาบาลในประเทศไทยนำมาใช้บ้างก็จะดี ลงทุนกี่แสนล้านในระยะยาวก็คุ้มมาก ทั้งหมอและคนไข้คงมีความสุขมาก ๆ หรือเขาใช้กันแล้วก็ไม่ทราบ ตอนนี้แพทย์ใช้คอมพิวเตอร์ดูข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้(บางคลีนิคพิเศษ) ก็เพิ่มทั้ง effectiveness and efficiency มากแล้ว แต่ใน รพ. เดียวกันใช่ว่าจะได้ใช้อย่างทั่วถึง ยังมีสิ่งที่ต้องทำ ควรทำอีกมากเหลือเกิน

ในวงการศึกษา ก็คงเรียนรู้แต่นิยามกันไปก่อน แต่จะสัมผัสหรือลงมือทำของจริงกันเมื่อไร การปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ยืดหยุ่นทำให้ใส่อะไรที่ทันยุคทันสมัยเข้าไปได้ช้ามาก

ขอบคุณค่ะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี