blink button   จากการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ ข้าพเจ้าก็ได้พบสิ่งที่แปลกและตื่อนเต้นอีกตามเคย   ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การสืบค้นขั้นสูง โดยการใช้ google  yahoo  และ กุ๊กไก่  การสืบค้นภาพ คำต่างๆที่ควรรู้ในการใช้ อินเตอร์เน็ต  องค์ประกอบภายในต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ต  การเรียกใช้และการจัดเก็บ website   ซึ่งจากการเรียนรู้ในครั้งน้ จะเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามากในการสืบค้นข้อมูล  และรูปภาพ และการแก้ปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้อินเตอร์เน็ต