จากการเรียนในรายวิชานี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เรื่องการสืบค้นขั้นสูงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ จากการเรียนในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมาก