แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

          เกมตาไวเป็นเกมที่ผู้สอนประยุกต์มาจากกิจกรรมการแข่งขันเปิดสารานุกรมเยาวชนไทย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ  

         ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเสียงเรียกร้องของเขาและเธอแห่งห้อง ม. ๒/๒ นกเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ทุกครั้งที่ครูเข้าห้อง จะได้ยินเสียงเรียกร้อง "เล่นเกมอีกค่ะ/ครับ" ก่อนที่จะกล่าวทำความเคารพครูเสียอีก   เสียงเรียกร้องนี้อาจจะคิดว่าเป็นปัญหาหรือโอกาสของครูก็ได้    แต่เผอิญว่าครูเป็นคนที่รักในการคิดและสร้างสรรค์พวกเกมและสื่ออยู่ก่อนแล้ว   เสียงเรียกร้องนั้นจึงไม่สูญเปล่า   แต่ครูต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีก  เพราะเมื่อครูคิดได้ หรือคิดวิธีการออก  และลองนำไปใช้ประสบผลสำเร็จ  ครูก็จะวุ่น(บ้า+หมกมุ่น) อยู่กับกิจกรรมนี้อย่างน้อยช่วงหนึ่งล่ะ    แต่เพื่อความสุขของเธอและครูเอง  ก็ต้องทำสินะ

        วิธีการเล่น

          ๑. นักเรียนเข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ กลุ่มละ 4-5 คน 
          ๒. อ่านสำรวจเนื้อหาเรื่องที่ครูกำหนดให้อย่างภายในเวลา  ๒๐ นาที   สำหรับครั้งนี้ครูให้อ่านเรื่องโคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ   และสุภาษิตอิสปปกรณำ  
          ๓.เมื่ออ่านจบครูแจกกระดาษสำหรับเขียนคำตอบ ซึ่งมีลักษณะดังนี้

เกมตาไว

 ชื่อกลุ่ม..............................ห้อง........ เลขที่........   ..... .......   ..........  

ข้อ ๑. หนังสือเรื่อง....................................หน้าที่........บรรทัดที่.......... 

 

 ชื่อกลุ่ม..............................ห้อง........ เลขที่........   ..... .......   ..........  

ข้อ ๒. หนังสือเรื่อง....................................หน้าที่........บรรทัดที่.......... 

         ๔. ให้นักเรียนเขียนชื่อกลุ่ม   ห้อง  และเลขที่สมาชิกทุกคน ในแต่ละข้อ
         ๕. เมื่อนักเรียนได้อ่านสำรวจเนื้อหา เขียนชื่อกลุ่ม ห้อง และเลขที่เรียบร้อยแล้ว ครูอ่านข้อความ หรือคำสำคัญที่ต้องการให้นักเรียนหา  นักกเรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข้อความดังกล่าว เมื่อเจอ ให้กรอกข้อมูล เรื่อง  หน้า และบรรทัด  เสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มรีบวิ่งมาส่งครู

          กติกา
            ๑. กลุ่มที่มาส่งก่อนและถูกต้องจะได้ ๒ คะแนนในแต่ละข้อ
                 กลุ่มที่ส่งอันดับ ๒ และถูกต้องจะได้ ๑ คะแนน  
                 กลุ่มต่อจากนั้นทุกกลุ่มจะได้ 0.5 คะแนน
            ๒. เมื่อครบจำนวนข้อที่ครูกำหนด  รวมคะแนนที่ได้แจ้งผลให้นักเรียนทราบ

            ผลของการนำไปใช้

            ๑. นักเรียนทุกกลุ่มมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือ  และเมื่อถึงเวลาเล่นเกม  ทุกคนมีอารมณ์ร่วมในการเล่น  ตั้งใจช่วยเหลือค้นหาคำตอบ
            ๒.  ความสามารถในการค้นหาข้อความหรือคำมีความแตกต่างกันระยะเวลาในการส่งคำตอบระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มสุดท้ายห่างกันถึง ๕ นาที
           ๓. บรรยากาศในการเรียนรู้สนุกตื่นเต้น  จะได้ยินเสียงร้องว่า  "ครู หัวใจจะวายหมดแล้ว"  ทั้งนี้ทุกกลุ่มต่างต้องการทำเวลาให้ดีที่สุด  ต้องการส่งก่อนเพราะคะแนนมาก
           ๔. จุดด้อย คือนักเรียนมีจำนวนมากห้องเรียนแคบ  ขณะวิ่งส่งคะแนน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  นักเรียนคนหนึ่งถูกศอกเพื่อนโดยไม่ตั้งใจปากบวมเจ่อ   คนที่สองนิ้วซ้น  ส่วนครูเองเกือบโดนลูกหลงจากนักเรียน

            ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ครั้งต่อไป

            ให้นักเรียนส่งตัวแทนเป็นกรรมการประมาณ 4-5 คน     ยืนสังเกตประจำกลุ่มผู้เล่น หรือยืนสังเกตหน้าชั้น  กลุ่มใดเสร็จก่อนให้ชูกระดาษคำตอบขึ้น กรรมการนับเป็นกลุ่มที่ ๑  และนับกลุ่มที่สองตามลำดับของการชูกระดาษคำตอบ       

 

 แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.