Digital Economy and Human Capital

ภาพถ่าย 27/6/58

งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มีการจัดงานสัมมนาหัวข้อ " Digital Economy and Human Capital "

โดยเรียนเชิญวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ถ่ายรูปร่วมกับอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง,

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ จินตนาดิลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากวิกฤตสร้างเถ้าแก่ความเห็น (0)