การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ด้วย มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นที่ปรึกษาและการดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน” เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไทย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางของการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการในทุกภาคส่วน

โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2. การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการในพื้นที่กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ (ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน)

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในพื้นที่ดำเนินการ 5 คลัสเตอร์ (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 1วัน)

บัดนี้ คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินการศึกษาและดำเนินกิจกรรมหลักทั้งสามประการข้างต้นแล้ว จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นในอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (8)

โปรดคลิกท่ีลิ้งค์นี้เพื่อดูข่าวโครงการ

http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetai...

Please click this link to listen to the news of the Workshop on Tourism and Sport Network Organization Development for AEC

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/097/573/original_interview27june2015.MP3?1435548019

Source: Radio Thailand. broadcast on Saturday 27 June 2015 at 7.00-8.00 a.m. on on FM 88 MHz. and AM 918 KHz.

Please click this link to listen to the news of the Workshop on Tourism and Sport Network Organization Development for AEC

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/097/765/original_interview30june2015morning.MP3?1435634238

Source: Radio Thailand. broadcast on Tuesday 30 June 2015 at 7.00-8.00 a.m. on FM 88 MHz. and AM 918 KHz.

โปรดคลิกท่ีลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3650&fil...

โปรดคลิกท่ีลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวโครงการ

http://www.ayutthaya.go.th/page.php?news_ID=6464

Ms. Jeerasuk Chinashote informed that “the Workshop on Tourism and Sport Network Organization Development for AEC was broadcast on Voice Program on Bangkok Channel.”
Please click this to watch it.

คุณจีระสุข ชินะโชติแจ้งว่า ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนออกอากาศในรายการ Voice เสียงประชาชน ออกอากาศทางช่อง Bangkok Channel
โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับชมมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.96.176.30
เขียนเมื่อ 

Please click this watch the news of the Workshop on Tourism and Sport Network Organization Development for AEC.

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูข่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬาด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

https://www.youtube.com/watch?v=VCMiZIiQTec&feature=youtu.be

Source: Kid Pen Kao Pen with Dr. Chira TV Program

ที่มา: รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จีระ

Integrated Management for Tourism and Sport Episode 6

ตอน การท่องเที่ยวและกีฬากับการบริหาจัดการเชิ­งบูรณาการตอนที่ 6

broadcast on July 16, 2015

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่ออ่านข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาแบบมีส่วนร่วมในเชิงบูรณาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

http://www.gotoknow.org/posts/592770

ที่มา: FIHRD-Chira Academy Newsletter รายปักษ์

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558