งานวิจัย-วิทยานิพนธ์

เป็นการสืบค้น งานวิจัย-วิทยานิพนธ์ เก่า ๆ ที่ ได้ผ่านการตรวจแล้วเป็นประโยชน์ในการศึกษา สามารถสืบค้นได้จาก http://tdc.thailis.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัดสินความเก่งความเห็น (0)