จุดเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

หน้าที่ผู้ประเมิน

—แตกฉานเกณฑ์

—รู้เรื่องประเมินดี

—มาตรฐานตัวบ่งชี้ สาระสำคัญคืออะไร —จุดมุ่งหมาย ทำไมต้องประเมินเกิดคุณภาพอย่างไร —ดูความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์และองค์ประกอบ

ผู้ประเมินจะเป็นผู้สร้างนิมิตใหม่ให้การศึกษา

—คุณภาพการศึกษาอยู่ในมืออาจารย์


ข้อบกพร่องในการประเมินที่ผ่านมา

—1.ยืนยันผลโดยไม่ตรวจสอบข้อมูล

—2.ให้สิทธิขาดแก่ผู้ประเมินแต่คน

—3.ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


การประเมินระดับหลักสูตร

—แยกดูเป็นองค์ประกอบได้

—แต่ผลการประเมินของคณะกรรมการต้องเห็นตรงกัน ไม่ใช่เป็นความคิดเห็นรายบุคคล


ข้อคิด

—การประเมินต้องตัดสินด้วยหลักฐาน

หากไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งประเมิน —ไม่มีการให้คะแนนไปก่อน

จะให้คะแนนก็ต่อเมื่อชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ให้คะแนนตามหลักฐาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QAPNUความเห็น (0)