ความเห็นทางกฎหมาย สิทธิในการได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยของ นางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล


----------------------------

ข้อมูลนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

-------------------

 • ชื่อ นางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน -
 • เกิดเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๔
 • สถานที่เกิด บ้านก้อเชอ ประเทศเมียนมาร์
 • อายุ ๕๔ ปี
 • เข้ามาในประเทศไทย ทางอำเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อประมาณปี ๒๕๓๓
 • อยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส กับนายเปลือยโด้ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ – พ.ศ.๒๕๓๒ และอยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายสาดี เมื่อปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
 • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๕๑ หมู่บ้านน่อเอ ม.๓ ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
 • เอกสารประจำตัว
 • ๑.)ใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน[๑]
 • ๒.)บัตรขาวเพื่อการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก[๒]
 • ๓.)บัตรประจำตัวผู้รับบริการโรงพยาบาลอุ้มผาง[๓]

-----------------------------

ข้อมูลบิดานางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

---------------------

 • ชื่อ นายพาเคลอะ
 • เกิดเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๗
 • สถานที่เกิด ประเทศเมียนมาร์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านกาลิคี ประเทศเมียนมาร์
 • เอกสารประจำตัว -

------------------------------------

ข้อมูลมารดานางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

--------------------------

 • ชื่อ นางน่อซอดิ้ ไม่มีชื่อสกุล (เสียชีวิตเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๗)
 • เกิดเมื่อ ประมาณปี ๒๔๘๓
 • สถานที่เกิด ประเทศเมียนมาร์
 • เอกสารประจำตัว -

------------------------------------

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

--------------------------

ป้าชิชะพอเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ หมู่บ้านก้อเชอ ประเทศเมียนมาร์ บิดาชื่อ นายพาเคลอะ เกิดเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ ประเทศเมียนมาร์ มารดาชื่อ นางน่อซอดิ้ ไม่มีชื่อสกุล เกิดเมื่อ ประมาณปี ๒๔๘๓ สถานที่เกิด ประเทศเมียนมาร์ เสียชีวิตเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๗

ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๓๒ ป้าชิชะพอ อยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนกับนายเปลือยโด้ โดยมีบุตรด้วยกัน ๔ คน คนที่๑ ชื่อนายเศรษฐา ไม่มีชื่อสกุล คนที่ ๒ ชื่อนางมณีวรรณ ไม่มีชื่อสกุล คนที่ ๓ ชื่อนายน่อเฉ่ ไม่มีชื่อสกุล คนที่ ๔ นายแกแง ไม่มีชื่อสกุล หลังนายเปลือยโด้ เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ป้าชิชะพอได้อยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนกับนายสาดี ไม่มีชื่อสกุล และมีบุตรด้วยกัน ๒ คน คนที่ ๑ ชื่อนายโคตาดา ไม่มีชื่อสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ คนที่สองชื่อ นางสาวดาพร ไม่มีชื่อสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ตามบัตรระบุ พ.ศ. ๒๕๔๒)

เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๘ ป้าชิชะพอพร้อมกับครอบครัวคือ นายสาดี ไม่มีชื่อสกุล (สามี) และบุตรอีก ๔ คน ๑.) นายเศรษฐา ไม่มีชื่อสกุล ๒.) ชื่อนางมณีวรรณ ไม่มีชื่อสกุล ๓.) ชื่อนายน่อเฉ่ ไม่มีชื่อสกุล ๔.) นายแกแง ไม่มีชื่อสกุล ๕.)นายโคตาดา ไม่มีชื่อสกุล เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทาง บ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับจ้างทำไร่ข้าวโพด ไร่ข้าว โดยอาศัยอยู่ที่บ้านจะแก ประมาณ ๒ ปี จากนั้นปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ป้าชิชะพอและครอบครัวย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้นย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนุโพ (นอก) เป็นเวลา ๖ เดือน ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านน่อเอ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จนถึงปัจจุบัน

-------------------------------

ข้อเท็จจริงนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทย

----------------------

เมื่อปี 2551 นายมนตรี (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนุโพ(นอกพื้นที่พักพิงชั่วคราว)) ประกาศให้คนในหมู่บ้านที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมามาแจ้งชื่อที่บ้านผู้ใหญ่ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2551 ป้าไม่ได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนุโพนอกแล้ว แต่ในตอนที่ป้าเคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนุโพ(นอก) นายมนตรีในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้บันทึกชื่อนางชิชะพอไว้ว่าเป็นลูกบ้านในหมู่บ้าน เมื่อมีการสำรวจคนในหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรในปีพ.ศ. 2551 นายมนตรีจึงได้โทรมาบอกให้ป้าชิชะพอและสามีไปแจ้งชื่อกับนายมนตรีเพื่อที่จะได้ส่งชื่อไปที่อำเภออำอุ้มผาง เพื่อให้อำเภออุ้มผางดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้ป้าชิชะพอ หลังจากได้รับแจ้งจากนายมนตรี ป้าชิชะพอและนายสะดีสามีได้ไปแจ้งชื่อกับนายมนตรี ที่หมู่บ้านนุโพ(นอก) ประมาณ ๑ เดือนหลังจากนั้น นายมนตรีได้โทรแจ้งให้ป้าชิชะพอและสามีเดินทางไปที่อำเภอ โดยบอกว่าให้ " ไปทำบัตร "

หลังจากนายมนตรีโทรแจ้งให้ป้าชิชะพอและสามีไปทำบัตร ป้าชิชะพอเดินทางไปที่อำเภออุ้มผาง เจ้าหน้าที่อำเภอได้ทำการสอบปากคำป้าชิชะพอ โดยสอบปากคำเกี่ยวกับบิดามารดา และพี่น้อง ว่าชื่ออะไร อาศัยอยู่ที่ไหน และสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของป้าชื่ออะไร เกิดที่ไหน อายุเท่าไร และอาศัยอยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้ว หลังจากสอบปากคำเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็ได้ถ่ายภาพป้าชิชะพอไว้ และได้นัดให้ป้าไปรับบัตรประจำตัวหลังจากนั้น ๒ เดือน

๒ เดือนต่อมาป้าชิชะพอได้ไปติดต่อขอรับบัตรประจำตัวที่อำเภออุ้ม เจ้าหน้าที่อำเภออุ้มผางแจ้งว่าไม่สามารถทำบัตรไม่ได้ ป้าชิชะพอกลับบ้านมาแจ้งให้นายมนตรีทราบว่าตนไม่ได้รับบัตร นายมนตรีจึงบอกกับป้าชิชะพอว่ามีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวเช่นกัน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายมนตรี โทรศัพท์มาให้ป้ากลับไปแจ้งชื่ออีกครั้งพร้อมให้นำภาพถ่ายไปด้วย ป้าชิชะพอได้กลับแจ้งชื่อที่บ้านผู้ใหญ่อีกครั้ง โดยในครั้งนี้นายมนตรีได้ออกใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ หลังจากนั้นประมาณ ๑ เดือน ผู้ใหญ่บ้านได้โทรมาแจ้งให้ป้าชิชะพอไปทำบัตรที่อำเภออุ้มผาง ในตอนนั้นป้าชิชะพอต้องเข้ารักษาตอนในห้อง ICU จึงไม่ได้เดินทางไปติดต่ออำเภอตามนัด ปัจจุบันป้าชิชะพอจึงไม่มีเอกสารแสดงตนใดเลย ๆ มีเพียงใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ ๘๙/๑)

----------------------------------

สิทธิในการได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยของ นางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

-------------------

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล ไม่มีเอกสารการทะเบียนราษฎรของรัฐใด อีกทั้งไม่ได้มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นบุคคลที่ถือสัญชาติของรัฐอื่น แต่มีภูมิลำเนาตามกฎหมายเอกชน ตั้งบ้านเรือน อยู่จริงในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘

การปรากฏตัวเป็นคนไร้การรับรองสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร หรือ "คนไร้รัฐ" ในประเทศไทยนี้ เป็นข้อเท็จจริงอันทำให้รัฐไทยมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์ทุกคนในประเทศไทยดังที่ปรากฏในข้อ ๖[๑] แห่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.๑๙๔๘ ข้อ ๑๖[๒] แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง ค.ศ.๑๙๖๖ และ หลักการทั่วไป (ข้อ ๓)[๓] ประกอบข้อ ๑๐[๔] แห่งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AHRD) ในฐานะรัฐภาคีแห่งพันธกรณีระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา ๓๘ วรรคสอง[๕] แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๙.๑/๖๘๙ เรื่องการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และหนังสือสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๙.๑/ว ๓ เรื่องการรับแจ้งการเกิดและการจัดทำทะเบียนประวัติ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นหนังสือสั่งการอันเป็นผลหลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาในจังหวัดตากเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น นายทะอำเภออุ้มผาง จึงมีหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติตามแบบท.ร. ๓๘ ก และกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ให้แก่นางชิชะพอ


[๑] Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย

[๒] ข้อ ๑๖ บุคคลทุกคนมีสิทธิที จะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในที่ทกสถาน

[๓] Article 3 Every person has the right of recognition everywhere as a person before the law. Every person is equal before the law. Every person is entitled without discrimination to equal protection of the law.

ข้อ ๓ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็น บุคคลตามกฎหมาย บุคคลทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกประติบัติ

[๔] Article 10 ASEAN Member States affirm all the civil and political rights in the Universal Declaration of Human Rights. Specifically, ASEAN Member States affirm the following rights and fundamental freedoms:

ข้อ 10 รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ทั้งปวงในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

[๕] มาตรา ๓๘ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว

ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด

[๑] ใบตอบรับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุลhttps://drive.google.com/file/d/0B78hF_Gr1ikKYmFoSHRyYjJmVVE/view?usp=sharing

[๒] บัตรขาวเพื่อการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ของนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุล

https://drive.google.com/file/d/0B78hF_Gr1ikKTGZ4Z3hCckgyc00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B78hF_Gr1ikKYzBqenFDZF9FZjQ/view?usp=sharing

[๓] บัตรประจำตัวผู้รับบริการโรงพยาบาลอุ้มผาง ของนางชิชะพอ ไม่มีชื่อสกุลhttps://drive.google.com/file/d/0B78hF_Gr1ikKUWM2d3FzM2RXUVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B78hF_Gr1ikKanNUOUF6ekNQcUE&authuser=0

[๔] Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย

[๕] ข้อ ๑๖ บุคคลทุกคนมีสิทธิที จะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายในที่ทกสถาน

[๖] มาตรา ๓๘ ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักร ในกรณีผู้มีรายการในทะเบียนบ้านพ้นจากการได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ให้นายทะเบียนจำหน่ายรายการทะเบียนของผู้นั้นโดยเร็ว

ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดให้มีทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

รายการและการบันทึกรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด

หมายเลขบันทึก: 590883เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2015 09:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2015 09:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี