ประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร 3


สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00-12.00น.

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

บันทึกการตรวจเยี่ยม

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ห้องประชมของคณะ ซึ่งภายในมีแผนปฏิบัติการติดประกาศเบื้องหน้าอย่างขัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการที่ท่านคณบดีบรรยายสรุปผลการดำเนินงานซึ่งส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างปี 2554-2556 ข้อสังเกตคือ จำนวนอาจารย์ที่รายงานยังไม่รวมอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557

ผู้ให้ข้อมูล

สาระ

แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

รองวิชาการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร คณะได้มีการดำเนินการทบทวนให้สอดคล้องกับระบบกลไก ดังนี้

1.อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ยังไม่สังกัดคณะ

-คณะกำลังดำเนินการทำหนังสือถึงวิทยาลัยเทคนิคเพื่อขอให้อาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสมาช่วยราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์

-นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ข้อเสนอจากทีมประกันคุณภาพ

เสนอให้ดำเนินการเพื่อแจ้งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยเสนอผ่านกองส่งเสริมวิชาการ

ปรับรายขื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อให้เป็นปัจจุบัน

ผู้ให้ข้อมูล

สาระ

แนวทางพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

รองวิจัย

จำนวนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจำ

ข้อเสนอจากทีมประกันคุณภาพ

ให้ทบทวนงบวิจัยในปีการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ/ลงนามในสัญญา

ในส่วนของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีปฏิทิน 2557

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบกลไกที่ร่วมกันทำยังไม่ได้รับกลับคืน

งานประกันจะติดตามจากอาจารย์จินดา แต่ในปีการศึกษานี้เนื่องจากล่วงเลยมาพอควร ให้ใช้ตามที่ตกลงในที่ประชุมไปพลางก่อน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยังไม่ทราบพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ให้ประสานกับกองส่งเสริมวิชาการเพื่อดำเนินการให่เป็นไปตามเกณฑ์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดให้มีการจัดการความรู้จากผู้ที่อบรมผู้ประเมิน

กำหนดการ 11-15 พฤษภาคม ทางงานประกันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รองพัฒนานักศึกษา

การสำรวจบัณฑิตได้งานทำและ

คุณภาพบัณฑิตขอให้ข้อมูลตรงกัน

ติดตามตรวจสอบจากกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งในปีนี้ได้รับมาดำเนินการทั้งหมด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในสายอาจารย์และสายสนับสนุน

จะจัดให้มีการ KM ดังกล่าวต่อไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

จะจัดให้มีคลินิกประกันและร่วมกันเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยกันที่งานประกันคุณภาพ ซึ่งทางงานประกันคุณภาพากรศึกษาจะส่งแบบฟอร์มการรายงานรอบ 9 เดือนให้ก่อน สำหรับแบบฟอร์มการรรายงานประเมินตนเองต้องรอ สกอ.

ท้ายที่สุดท่านคณบดีกล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาสัญจรเช่นนี้นอกจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักแล้วยังรู้สึกอบอุ่นด้วย

หมายเลขบันทึก: 590888เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2015 05:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2015 05:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี