โค้ชนี้สำคัญไฉนในชีวิตการทำงาน


ขอบพระคุณพี่หมอหนุ่มผู้จดบันทึกการเรียนรู้ครั้งนี้ชื่อ Multiple Generation Workplace Coaching ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาวะหรือคศน.

ขออนุญาตแปลความจากพี่หมอหนุ่มดังต่อไปนี้นะขอรับ...ผมรู้สึกได้ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับน้องๆที่ทำงานครับ

บทเรียน: การโค้ช/ชี้แนะผู้ร่วมงานในหลายกลุ่มวัย Multiple Generation Workplace Coaching (30 พ.ค. 58)

ข้อเท็จจริงกับเกร็ดเล็กน้อยของกลุ่มคนทำงานเจนวาย (คนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540)
- สนใจรูปแบบ/ วัฒนธรรมองค์กร/ทีมมากกว่าเงิน
- ต้องการผู้ชี้แนะมากกว่าผู้นำ...มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำองค์กร
- ไม่จงรักภักดีแบบอยู่นานๆ แต่เน้นที่ผลลัพธ์...ถ้าทำประโยชน์ให้บริษัทได้ เค้าจะอยู่ เป็นความจงรักภักดีอีกความหมายหนึ่่ง
- ชอบทำอะไรที่นอกเหนือ/พิเศษจากที่ทำอยู่ แต่ต้องมีความหมาย
- ไม่ต้องการการมอบหมายงาน แต่จะทำงานที่มีความหมาย
- ต้องการการใช้ชีวิตที่สมดุลกับการทำงาน ไม่ต่างจากเจนอื่นๆ แต่เค้าไม่นับเวลาเข้างาน-ออกงาน
- ต้องการหนึ่งงานชัดเจน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการสื่อสารที่มีความหมาย มีผู้นำมืออาชีพช่วยเหลือ มีความไว้วางใจ

เนื้อหาในวันนี้ คือ 1. ค่านิยม 2. องค์กร และ 3. ทวีคูณด้วยการทำง่ายๆด้วยตัวเอง

แนวโน้มหลัก 7 อย่าง ที่ส่งผลต่อสถานการณ์ที่ทำงานวันนี้

1. วิกฤตทางวัฒนธรรมบริษัทแบบคำกล่าวปลุกใจจากคุณธรรม/พฤติกรรมของผู้นำองค์กร (noble purpose) กลยุทธ์ หรือมีความหมาย 2. 49% ของคนทำงานไม่พอใจในผู้บังคับบัญชาโดยตรง 3. โอกาสเติบโตทางวิชาชีพจำกัด 4. 1/4 ของคนทำงานขาดเครื่องมือในการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ 5. 21% ของคนทำงานรู้สึกมีคุณค่าอย่างมาก 6. 44% ของคนทำงานที่ยอมรับนับถือเพื่อนร่วมงาน และ 7. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทเป็นผู้สร้างแรงจูงใจอันดับหนึ่งในการทำงานที่พิเศษเพิ่มเติม...มิใช่เพื่อรายได้

ค่านิยม/วัฒนธรรมหลัก เริ่มจากการฟังค่านิยมจนทำให้เห็นภาพความสำเร็จ สะท้อนความจริง + สื่อสารตัวเอง + สื่อสารผู้อื่น เมื่อเกิดคำชื่นชม ถ้ามีความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมหลักของคนทำงานกับค่านิยมขององค์กร จึงจะเริ่มโค้ชได้ ... คนมาก่อนและสำคัญกว่ายุทธศาสตร์ขององค์กร

อะไรคือวัฒนธรรมองค์กร

พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม นำสู่ยุทธศาสตร์ ไปถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม และผลลัพธ์ (แนวทางแบบชี้นำ)
พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ค่านิยม นำสู่วัฒนธรรม ไปถึงคุณค่าคน การฝึกฝน พฤติกรรม และผลลัพธ์ (แนวทางแบบผลักดันของ Toben Rick ปี 2014)

การโค้ช/การชี้แนะ ถือเป็นกุญแจความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร - มาสแกนดูกัน
1. Collaboration ความร่วมมือ: สีเหลือง : การมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย มีความเท่าเทียมกันทางสังคมกับการเมือง (egality) และมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งให้คนทำงานได้ยืนอยู่อย่างมั่นคง
2. Control ความควบคุม: สีแดง: การออกคำสั่ง การจัดระบบที่ทำนายได้ง่าย การวางมาตรฐานการทำงานที่ตายตัว
3. Cultivation ความรู้บ่มเพาะ: สีเขียว: การเติบโตของมนุษย์ เป้าหมายมุ่งคุณค่า ความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
4. Competence ความมีประสิทธิภาพ: สีฟ้า: การมีวิชาชีพ/มืออาชีพมุ่งความเป็นเลิศ อิสระจัดการด้วยตัวเอง พัฒนาต่อเนื่อง มีคนทำงานมีฝีมือ

การโค้ชที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร

โค้ชแบบทวีคูณ (coaching multipleir)
1. จัดวันแห่งการโค้ช (coaching day) เช่น โค้ชตัวต่อตัวทุกเช้าวันจันทร์หรือการสะท้อนคำติชม/ฟีดแบ๊คทุกวันศุกร์ ควรทำสม่ำเสมอ ฉันเอาเธอ สำคัญกว่างานไม่ใช่การตามงาน จะได้ความรู้สึกร่วมกันพัฒนา (sense of development)
2. จัดโค้ชเป็นกลุ่ม (group coaching) เช่น หนึ่งโค้ชต่อผู้ร่วมงานหลายคน เน้นการมองภาพร่วมกันให้ชัดเจน ก่อให้เกิดแนวทางและคุณค่าของคณะทำงาน

การตั้งคำถาม 5 ข้อ ได้แก่ 1. อะไรคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำงานจนสำเร็จ? 2. มีอะไรเกิดขึ้นในการทำงานบ้าง? 3. มีการพัฒนาอะไรบ้าง...อะไรที่เพิ่มคุณค่าในตัวคุณบ้าง? 4. มีอะไรที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ยั้งยืนบ้าง? 5. อะไรที่พอจะทำเพื่อให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป?

การมองภาพแบบทีมทำงาน (team visualization)
- มิใช่เพียงเป้าหมาย แต่มองความสำเร็จ
- มิใช่เพียงวัตถุประสงค์ แต่มองคุณค่าสู่ทีมงาน
- มิใช่เพียงหนึ่งแผนงานและสิ่งที่จะทำ แต่มองความเข้าใจกัน
- มิใช่เพียงบทบาทกับความรับผิดชอบ แต่มองภาพรวมของการทำงาน

3. จัดให้มีกลุ่ม/ชุมชนตัวแทนโค้ช เช่น การจัดเวิลด์คาเฟ่ (world cafe) เพื่อสร้างพลังคู่ขนานกับวัฒนธรรม
4. จัดโค้ชหัวหน้าเรา (executive coaching) เช่น เชิญโค้ชมืออาชีพมาโค้ชให้นายเราเพื่อสร้างวัฒนธรรมของการโค้ชหรือฝึกคนของเราให้โค้ชภายในหน่วยงานได้ในระดับหัวหน้างาน หรือ เชิญโค้ชภายนอกมาฝึกคนของเราก็ได้

พี่เลี้ยง/ผู้ให้คำปรึกษาจะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่รับคำปรึกษา/พนักงานใหม่ มากกว่าผู้ทำหน้าที่โค้ช ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://chronus.com/how-to-use-mentoring-in-your-workplace

หมายเลขบันทึก: 590650เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2015 17:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2015 17:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

เป็นเรื่องน่าเรียนรู้มาก

แบบนี้ต้องรอเรียน คศน แล้วครับ

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบพระคุณมากครับพี่ดร.ธวัชชัยกับพี่ขจิต ยินดีเสมอครับผม

ดีครับ ขออนุญาต ไปลองใช้นะท่าน

ยินดีอย่างยิ่งและขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ ด้วยความเคารพรักอย่างสูงขอรับครับผม

ขอบพระคุณกำลังใจจากพี่ดร.โอ๋ พี่ดร.จันทวรรณ และคุณ Tuknarak

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี