จากการเรียนเรื่องการสืบค้นข้อมูลมีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนเพราะ จะได้นำไปใช้ในการสืบค้นวิชาอื่นด้วย เป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้