อนาคตเด็ก..อนาคตชาติ


ผมจึงมีความพึงพอใจในระบบการสอนแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดของวิธีการที่จะนำไปสู่คุณภาพการเรียนการสอน ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเด็กในอนาคต ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของชาติ..ดังนั้นผมจึงมีความสุขกับDLTV..ที่ช่วยให้ผมคลายความคับข้องใจที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่มีครูวิชาเอกที่ตรงตามความต้องการ...

ยิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมบ่อยครั้ง เกี่ยวกับการนิเทศกำกับติดตาม และแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล(DLTV) ก็ยิ่งจะเข้าใจ ได้เรียนรู้นโยบายและหลักการสำคัญ..ที่จะต้องนำไปใช้และปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนและบุคลากร ภายใต้แผนงาน/โครงการทางวิชาการ ที่สอดรับกับงานประกันคุณภาพภายใน ที่เป้าหมายสำคัญสูงสุด....คือคุณภาพผู้เรียน

จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก..ในวันนี้.. โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ เป็นประธาน ท่านให้นโยบาย ที่เน้นย้ำความสำคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะต้องร่วมมือกันขยับขับเคลื่อน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสื่อ หรือเครื่องมือสำคัญ ณ เวลานี้..คือ DLTV ที่จะเป็นโอกาสสำคัญ ให้ครูได้ใช้อย่างจริงจัง ให้เกิดความคล่องตัวในการสอน ..โดยไม่เสียเวลาไปกับการคิดนอกกรอบมากเกินไป หรือคิดแต่จะไม่ยอมรับสื่อนี้ ทั้งที่โรงเรียนก็มีครูไม่ครบชั้น

ผมเองเข้าใจเรื่องนี้ได้ตลอดแนว.. ทั้งในด้านปัจจัยสำคัญพื้นฐาน ทั้งในด้านหน้าที่ของผู้บริหารและข้อปฏิบัติของครู ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสอนทางไกล ไม่เพียงแต่รับรู้รับทราบ แต่ผมปฏิบัติมาตั้งแต่ปลายปีการศึกษา ๒๕๔๙ เรียนรู้ แก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนามาอย่างยาวนาน จนDLTV เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน..เป็นนวัตกรรมที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับครู และบูรณาการไปตามเนื้อหา กิจกรรมและสถานการณ์

ผมจึงมีความพึงพอใจในระบบการสอนแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดของวิธีการที่จะนำไปสู่คุณภาพการเรียนการสอน ที่จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเด็กในอนาคต ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของชาติ..ดังนั้นผมจึงมีความสุขกับDLTV..ที่ช่วยให้ผมคลายความคับข้องใจที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่มีครูวิชาเอกที่ตรงตามความต้องการ...

ยิ่งมีความรู้สึกที่ดีขึ้น เมื่อการเรียนการสอนทางไกล ทำให้ผมมีที่ยืนในสังคม..ทั้งในระดับชุมชนและเขตพื้นที่ฯ เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนออกมาดี..ถึงดีมาก..อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับเป้าหมายของสพฐ.ที่ต้องการจัดกลุ่มจัดประเภท..โรงเรียนขนาดเล็ก ออกเป็น ๔ ประเภท..โรงเรียนบ้านหนองผืออยู่ในประเภทที่ ๓ กล่าวคือ...ครูไม่ครบชั้น...แต่..NT...ONET สูง

ในช่วงบ่าย..ท่านผู้อำนวยการเขตฯ ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะที่โรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท่านได้นิเทศติดตามทุกห้องเรียน..ก่อนเยี่ยมชมสภาพแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น โดยความร่วมมือของคณะครูและนักเรียน...ที่ร่วมด้วยช่วยกัน..

จากการนิเทศติดตาม ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ให้ข้อสังเกตบางประการ..ที่โรงเรียนต้องปรับหลังกลับจากการศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี(วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) อาทิ ชั้นป.๑ - ๒ ที่เสียงทีวีค่อนข้างเบา และการจัดมุมมทีวียังไม่เหมาะสม.. ชั้น ป.๓ - ๔ การจัดวางทีวีอยู่ใกล้กัน ส่งผลกระทบหรือไม่..ต้องสังเกตปัญหาและศึกษาพัฒนาการ ถึงแม้ว่าการจัดแบบนี้ จะส่งผลดีมาแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา..

ส่วนชั้น ป.๕ - ๖ ท่านผู้อำนวยการถามหาคู่มือพระราชทาน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ครบทุกห้องแล้ว ท่านแนะนำให้ใช้แบบฝึกและใบงาน แล้วรวบรวมไว้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้หรือบันทึกหลังสอน เพื่อเป็นหลักฐานการวัดประเมินผลและเป็นส่วนหนึ่งของการนิเทศการสอน..

วันนี้..จึงถือว่า..เป็นช่วงเวลาสำคัญของครูโรงเรียนบ้านหนองผือ..ที่จะเริ่มต้นก้าวเดินอย่างมีทิศทาง อย่างครูผู้มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจในศาสตร์และศิลป์ของDLTV ..แล้วลงมือปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ต่อเนื่องและจริงจัง...อนาคตเด็ก อนาคตชาติ ที่มุ่งหวัง... รับรองอยู่ไม่ไกลครับ

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

</span></strong>

หมายเลขบันทึก: 590561เขียนเมื่อ 26 พฤษภาคม 2015 20:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 พฤษภาคม 2015 20:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

เชื่ออย่างหนึ่งว่า...หากครู...ไม่หลงทาง...ไม่ว่าจะใช้วิธี

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด...

เด็กก็จะไม่หลงทาง...ประการสำคัญยิ่งคือ...

ครูและเด็กจะไม่หลงทาง...หากผู้บริหารไม่หลงทิศ

และไม่หลงทาง....จนพาให้ครูและเด็ก...

หาทางออกไม่เจอ...นั่นแล....And isn't it time to make a 'collective request' to DLTV to make available all lessons 'online-on request' (on Interenet or some streaming networks) so any lessons can be scheduled and used at any school and any time instead of all schools have to scheduled classes for one lesson at a time? I would even go further and ask for DLTV lessons on CDs.

ดีค่ะ ... ได้แนวคิดการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี