โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management for Entrepreneurship (HCME)


ต้องขอขอบคุณ คุณธวัชชัย แสงห้าว จาก บริษัท Integrated Management Center (iMC) ที่ได้แนะนำโครงการดีๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จัดให้กับผู้ประกอบการ SMEs โครงการที่กล่าวถึงคือ "โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ iMC เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อพัฒนากระบวนการแนวคิดให้สามารถจัดทำกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2.เพื่อนำเครื่องมือจากการเรียนรู้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยองค์กร เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค์ ที่แท้จริงในการบริหารบุคลากรและองค์กร และนำไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อนำเครื่องมือในการบริหารทุนมนุษย์และองค์กร ไปสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารบุคลากรได้อย่างเป็นธรรม

4.เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดและสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง มีความสอดคล้อง และเหมาะสมตามความเป็นจริง

5.เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถจัดทำแผนมาตรฐานการบริหารบุคลากรและองค์กร ซึ่งประกอบด้วยแผนที่ธุรกิจ กลยุทธ์ กระบวนการ ในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อนำแผน ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

6.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการนี้ประกอบด้วย 3 Key Words ที่สำคัญได้แก่

1. พัฒนาแนวคิด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรลุผลลัพธ์องค์กร

2. สร้างแผน การบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันเชิงรุก

3.นำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปปฎิบัติ และวัดผลได้จริงในระยะเวลาที่กำหนด

หลังจากผมศึกษารายละเอียดของโครงการ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้จริง ไม่ค่อยมีใครจัดทำโครงการเช่นนี้ ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสเข้าถึงโครงการเช่นนี้น้อยมาก ขอชื่นชม สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และบริษัท Integrated Management Center (iMC) ผู้ออกแบบหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผมได้นำโครงการนี้เสนอกับผู้ประกอบการที่จ้างผมเป็นที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ และได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการตามที่ผมนำเสนอ โดยมีผมเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ารับการอบรมด้วยในฐานะตัวแทนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

หลักสูตรนี้เริ่มช่วงที่หนึ่งในวันที่ 23-24 เมษายน 2558 เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สองวันหนึ่งคืน จัดที่โรงแรมชวาลันรีสอร์ท บางเลน นครปฐม หัวข้อการอบรม "Team Leadership Development" เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความเป็นกันเองของผู้เข้าอบรมทุกท่าน กิจกรรมที่นำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ บทบาทผู้นำ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง การบริหารทีมงานและการทำงานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ประเมินความพร้อมระบบ HR โดยผู้ประกอบการ ( HR system assessment )

ช่วงที่สองวันที่ 29-30 เมษายน 2558 อบรมที่โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัลสเตชั่น หัวลำโพง เช้าไปเย็นกลับ iรูปแบบการทำ Workshop หัวข้อ Strategic Management เรียนรู้เรื่องการบริหารสมัยใหม่กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ Balance Score Card และ KPI's ทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด และยั่งยืนด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรสู่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดนโยบายเชิงกลยุทธ์ การจัดทำ Action Plan และการกำหนด KPI

ช่วงที่สามวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 อบรมที่โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัลสเตชั่น หัวลำโพง เช้าไปเย็นกลับ Strategic Management - Inspiration & Executive Sharing การบริหารธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน AEC กับโอกาสของธุรกิจไทย แบ่งปันประสบการณ์การบริหาร "คน" และการบริหาร "องค์กร" จากการเล่าประสบการณ์ของคุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทแพนเอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด

การบริหาร HR เชิงกลยุทธ์ (Human Resource Strategy for High Performance Organization) ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดกลยุทธ์จาก Problem Base การกำหนดและการบริหารจัดการ Core Competency เครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์และการวัดผลสำเร็จ การค้นหาและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา ตัวอย่างการบริหารจัดการทุนมนุษย์จากองค์กรตัวอย่าง (องค์กรขนาดใหญ่ และ SMEs) Workshop กำหนดกลยุทธ์ด้าน HR

ช่วงที่สี่ วันที่ 14-15 พ.ค.2558 สรรหาคนเก่ง คนดี ได้อย่างไร How to Select talent ? ประโยชน์ของการบริหาร Talent การกำหนดคุณลักษณะเพื่อสรรหาคนที่ใช่ กระบวนการสรรหาที่เหมาะสมกับองคืกร เทคนิคการสรรหาและสัมภาษณ์แบบ Competency Base Selecting Workshop เพื่อกำหนดวิธีสรรหาบุคลากร

การพัฒนาพนักงานเชิงกลยุทธ์ Human Resource Development Strategy หลัการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร การกำหนดเครื่องมือการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาพนักงานและตัวชี้วัด การออกแบบและการจัดทำ Training Roadmap เทคนิคการโค้ชและการสื่อสาร

ยังไม่จบการ การอบรมแต่ละช่วงเต็มไปด้วยความรู้ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร เอกสาร และการบริการจากเจ้าหน้าที่ ผมให้ ดี และดีเยี่นม ตลอด เหลือการอบรมอีก 2 ครั้ง 4 วัน หลังจากนั้นจะเป็นจัดทำกลยุทธ์ด้าน HR ของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมอบรม เป็นการอบรมต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 3,4,5 มิถุนายน หลังจากนั้น จะเป็น Coaching Program ระหว่างเดือน มิถุนายน- กันยายน 2558 หลังจากนั้นจะเป็นการสรุปและประเมินผลโครงการในเดือน กันยายน 2558

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

17 พ.ค.2558หมายเลขบันทึก: 590308เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2015 08:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี