เปิดการฝึกอบรม"ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"

ใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตัวท่านเอง

Keynote เขียนให้นาย


คำกล่าวเปิด

พิธีเปิดการฝึกอบรม

"ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"

โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมบรรจุบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************

ท่านเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการด้านอุปทานสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตและความต้องการสินค้าเกษตร โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านกายภาพและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้งยัง มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนการผลิต และเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันการผลิตภาคเกษตรของประเทศจากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตในลักษณะเดียวกัน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการเพื่อรองรับการส่งเสริมการเกษตรในลักษณะแปลงใหญ่ โดยได้นำวิธีการทำงานรูปแบบ MRCF system ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม และใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (Area - Based) มองเป้าหมาย พื้นที่-คน-สินค้า เข้าด้วยกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อชุมชน ในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ดำเนินการในลักษณะแปลงขนาดใหญ่

การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่ (Area-based) เป็นหลักในการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2558 ดำเนินการใน 77 จังหวัด พื้นที่นำร่อง 219 จุด ดำเนินการในพืช 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด เงาะ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และผัก

กรมส่งเสริมการเกษตรหวังให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้เกษตรอำเภอที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้มีกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงขนาดใหญ่ ที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ โดยเกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มในการผลิตและการตลาด มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่

จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรม ใช้โอกาสนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตัวท่านเอง เพราะท่านจะต้องไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในแต่ละพื้นที่ต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการฝึกอบรมผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และขอให้การสัมมนาครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ


ชัยพร นุภักดิ์/บท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)