รายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม “ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่”


"ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"

นานแล้วครับที่ไม่ได้เข้ามาเขียนบันทึก วันนี้ขอนำงานที่เตรียมไว้ให้ ผอ.เขต มาเสนอ แลกเปลี่ยน อาจจะเป้นประโยชน์กับเพื่อนๆในชุมชนบ้าง ครับ....


คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการฝึกอบรม

"ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"

โดย นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

เกษตรจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมบรรจุบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*********************

เรียน ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายไพรัช หวังดี)

กระผมในนามผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม "ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่"และผู้เข้าร่วมสัมมนา ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ในวันนี้

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2558 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ พัฒนา

กระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยรวมตัวเกษตรกรรายย่อยและพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรและกำหนดให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ บริหารจัดการเป็นแปลงใหญ่ พร้อมทั้งบูรณาการ การทำงานของภาคีและเครือข่ายต่าง ๆ นั้น ในเขตภาคใต้ตอนบน มีพืชที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมดำเนินการ จำนวน 6 ชนิดพืช รวม 14 แปลงใหญ่

............../ประกอบด้วย

-2-

ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ปาล์มน้ำมัน 2 แปลง / จังหวัดชุมพร ทุเรียน 3 แปลง

มังคุด 1 แปลง / จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าว 1 แปลง ทุเรียน 1 แปลง มังคุด 1 แปลง / จังหวัดพังงา มังคุด 1 แปลง ปาล์มน้ำมัน 1 แปลง / จังหวัดภูเก็ต สับปะรด 1 แปลง / จังหวัดระนอง มังคุด 1 แปลง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เงาะ 1 แปลง

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดการจัดอบรม ผู้จัดการพื้นที่การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และมีทักษะ สามารถนำความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด

มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 30 ราย ประกอบด้วย เกษตรอำเภอในพื้นที่เป้าหมาย 14 ราย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 7 ราย และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับเขต ระดับกรมและผู้เกี่ยวข้อง 9 ราย

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ต่อไป

ขอเรียนเชิญครับ
เป็นงานที่เตรียมไว้ใช้ ในวันที่ 22 พ.ค. นี้ ครับ

ชัยพร นุภักดิ์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี