โครงการ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"


โครงการ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"

ได้กำหนดการจัดพิธีรับมอบเสาอโศก และใบประกาศเกียรติคุณ

โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือของ

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมถ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56)

" โครงการ เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จัดขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางพระพุทธศาสนา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนด และประกาศเกียรติคุณยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธสืบต่อไป"

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ริเริ่มจัดทำโครงการ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ขึ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

(ภาพจากรายการ TV "วันนี้ประเทศไทย" ประเด็น โครงการ เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ช่องดาวเทียมสุวรรณภูมิ และ วิทยุ FM 92.25 MHz. ในวันอังคาร 12 พค.58 22.00-23.00 และวันอาทิตย์ที่ 16พค.58 20.00-21.00 น.หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube-เฟสบุค/"องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม")


๑. วัตถุประสงค์

๑.เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่เป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ในสาขาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

๒.เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นเยี่ยงอย่างของพุทธศาสนิกชนไทยสืบไป

๓.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนาน และต่อเนื่อง

๔.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒. คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ

๒.๑ เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทย และคนต่างประเทศ

๒.๒ เป็นผู้ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง

๒.๓ เป็นผู้ประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดีงาม

๒.๔ เป็นผู้ยึดมั่น และศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

๒.๕ เป็นผู้อุทิศตน และสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

๒.๖ คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นใดแล้วแต่คณะกรรมการฯ จะกำหนด

๓. ประเภทบุคคลและหน่วยงานที่จะได้รับการพิจารณาคัดสรร

๓.๑ ประเภทที่ ๑ นักธุรกิจ ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๒ ประเภทที่ ๒ นักการศึกษา / นักวิชาการ ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๓ ประเภทที่ ๓ นักสื่อสารมวลชนทุกประเภท ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๔ ประเภทที่ ๔ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๕ ประเภทที่ ๕ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่สนับสนุนกิจการทาง

พระพุทธศาสนา

๓.๖ ประเภทที่ ๖ ศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๗ ประเภทที่ ๗ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๓.๘ ประเภทที่ ๘ พระสงฆ์ นักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา ที่สนับสนุนกิจการ

ทางพระพุทธศาสนา

๓.๙ ประเภทที่ ๙ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา

๔. การจัดพิธีรับมอบเสาอโศก และใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เสด็จไปประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท