​แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแบบติดดิน โดย ชาตรี สาราญ

ที่แล้วๆ มา เรามีปฏิรูปการศึกษาที่มักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าน่าจะแก้อย่างนั้น แล้วก็สั่งการให้โรงเรียนทำตามที่ตนคิด พอโรงเรียนทำไม่ได้ ก็สั่งเรื่องใหม่ลงไปให้ทำใหม่โดยไม่ยกเลิกคำสั่งเก่า โรงเรียนต้องทำงานเพิ่มขึ้น มีงานซ้อนๆ เข้าไปมากๆ จนไม่ได้สอน เพราะมัวแต่ทำงานสนองคำสั่งเบื้องบน

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาแบบติดดิน โดย ชาตรี สาราญ http://ajpitak.blogspot.com/2015/02/blog-post.html

ที่แล้วๆ มา เรามีปฏิรูปการศึกษาที่มักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าน่าจะแก้อย่างนั้น แล้วก็สั่งการให้โรงเรียนทำตามที่ตนคิด พอโรงเรียนทำไม่ได้ ก็สั่งเรื่องใหม่ลงไปให้ทำใหม่โดยไม่ยกเลิกคำสั่งเก่า โรงเรียนต้องทำงานเพิ่มขึ้น มีงานซ้อนๆ เข้าไปมากๆ จนไม่ได้สอน เพราะมัวแต่ทำงานสนองคำสั่งเบื้องบน ผลการจัดการศึกษาจึงด้อยคุณภาพด้อยชนิดที่ทาง ผู้สั่งการไม่ยอมรับผิดชอบ แต่จะโทษครู โทษโรงเรียนอย่างเดียว ที่กล่าวอย่างนี้ เพราะไม่มีหน่วยงานใดออกมากยอมรับว่า "สั่งงานมากเกินไป"

การปฏิรูปการศึกษาควรเริ่มต้นที่การปฏิรูปครูผู้สอน ต้องรู้ว่าจุดอ่อนของครู คือ คิดรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนไม่เป็น ขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ครูต้องรอให้ผู้อื่นสั่งจึงจะทำ แต่ผลของการทำตามสิ่งนั้น มักจะด้อยคุณภาพ

โครงการต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการคิดสั่งการให้ทำ ลองประเมินผลเชิงคุณภาพดูอย่างเที่ยงตรง ก็จะพบว่าด้อยคุณค่าขาดคุณภาพ เช่น โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียนทำลายขวัญครูเสียมากกว่า

ธรรมชาติของการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนกับผู้เรียนจะร่วมกันเรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนรู้กับผู้สอนครูเป็นเพียงโค้ชคอยช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ถ้าศึกษานิเทศก์เป็นครู ครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมเรียนรู้กับเด็ก ลองเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ ๑ ท่านร่วมเรียนรู้กับโรงเรียน ๑ โรงเรียน ที่ตนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน จนประสบผลสำเร็จออกมาร่วมกัน สรุปผลเป็นองค์ความรู้ เขียนร่องรอยการดำเนินงานให้เป็นเรื่องเล่ากึ่งวิชาการ ประเทศชาติจะได้ตำราการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และวิธีนี้ คือ การแก้ปัญหาข้างต้นที่กล่าวว่า จุดอ่อนแอครูอยู่ที่การคิดรูปแบบพัฒนาการเรียนการสอนไม่เป็น ครูขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาพัฒนาตนเองด้วยตนเอง

ลองคิดดูว่าเขตการศึกษาแต่ละเขตมีการศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๕ – ๒๐ คน ถ้าเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเรียนรู้กับโรงเรียน เขตหนึ่งๆ จะมีโรงเรียนต้นแบบ ๒๐ โรง เมื่อประสบผล โรงเรียนต้นแบบเหล่านี้ก็หาโรงเรียนเครือข่ายโรงละ ๕ – ๑๐ โรง มาร่วมพัฒนาการเรียนรู้ จนกระทั่งพบความสำเร็จก็ร่วมกันสรุปบทเรียนเขียนเป็นผลงานวิชาการ ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ซึ่งจะดีกว่าที่กระทำอยู่ในปัจจุบันนี้

การสร้าง "ทาง" โดยผู้ต้องการทางย่อมตรงเป้าหมาย

.........................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาตรี สำราญความเห็น (0)