รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country

kungking797
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลากได้กลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้วยการทดสอบที สำหรับสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t – Test for Dependent Samples) และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียน ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อนำไปใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่าเฉลี่ย 81.50/80.67

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความ หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง My Beloved Country กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาอังกฤษความเห็น (0)