แรงใจไฟปรารถนาภายหลังจากการร่วมอบรมคุณอำนวยและร่วมเสวนา UKM8

ประทับใจ การต้อนรับที่อบอุ่น ทีมจัดการเตรียมงานที่ยอดเยี่ยม

ภายหลังได้ร่วมอบรมคุณอำนวยและเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 ณ โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย เราทีมงานวลัยลักษณ์ทั้ง 10 ท่านต่างเกิดความประทับใจกับการต้อนรับที่อบอุ่น ทีมจัดการเตรียมงานที่ยอดเยี่ยม

 

ทางทีมงานได้สรุปบทเรียนจากการร่วมอบรมคุณอำนวยและร่วมเสวนาครั้งนี้ดังนี้ คือทำให้เราทีมงานได้รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเป็นคุณอำนวยที่ดี ได้ทราบถึง Core Competence ของการเป็นคุณอำนวยที่ดี ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาทุนมนุษย์ และทางทีมงานเห็นว่าสิ่งสำคัญคือการเปิดใจจากตนเองก่อน ยอมรับพัฒนา Care&Share ประยุกต์ใช้ในบทบาทหน้าที่และทำงานร่วมกับคนอื่น นอกจากนั้นยังเรียนรู้การทำกระบวนการ KM ระหว่างมหาวิทยาลัยการนำ IT มาใช้ในการบันทึกและจัดเก็บ Knowledge Assest นอกจากนั้นทีมงานบางส่วนยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา และรู้สึกประทับใจกับพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายและ Present ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวเปิดหู เปิดตาและเปิดใจไปกับโบราณสถาน วัดและธรรมชาติตลอดการเดินทาง


Lesson Learned Walailak Team
1. การรับคนไม่เฉพาะคนต้องมีความรู้เท่านั้นแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
2. องค์ความรู้ที่ทำให้เกิดเป็นทอร์นาโดได้ต้องมีความรู้+Creative ที่สามารถนำมาใช้ พัฒนางานได้ การมี Creative เกิดจากคนที่เคยเรียนรู้และเคยปฏิบัติแล้ว พร้อมที่จะปรับใช้ตลอดเวลาและคิดต่อได้เลย เคยสะสมทักษะการใช้ คนที่รับรู้แต่ไม่ได้ทำก็จะไม่เกิด ต้อง learning by doing การมีความรู้จากการแลกเปลี่ยนทำให้มีประสบการณ์ พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์
3. รู้สึกถึงมั่นใจถึงแนวทางในการนำ KM มาใช้ที่วลัยลักษณ์
4. การเล่าเรื่อง สิ่งสำคัญคือการฟัง ใช้สายตาและนั่งคุยว่าได้อะไร เมื่อสมาชิกในกลุ่ม 1 คน เล่าเรื่องเสร็จให้คนในกลุ่มแลกเปลี่ยน คนอื่นช่วยมองซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งในการเสริมคุณค่าศักยภาพของมนุษย์แสดงถึงความตั้งใจฟังของกลุ่ม สกัดสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันได้แก่นความรู้โดยใช้ Card Techniqe ของทุกคนที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการติดการ์ดและ มี Key Person ชี้ชวนให้ติดเองสกัดขุมความรู้ของกลุ่ม บทบาทของคุณอำนวยที่จะต้องถามเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ


สิ่งที่ได้น้อยกว่าความหวัง
    ยังไม่ได้ฟังเรื่องเล่าที่ประสบผล1สำเร็จในการพัฒนามนุษย์สู่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ถึงใจ บางท่านบอกเล่าเพียงหลักการ ไม่เป็นเหตุการณ์


สิ่งที่เราทีมงานจะกลับไปทำต่อ
จากการร่วมเสวนา.......
1. นำกระบวนการที่ได้เรียนรู้ประยุกต์ใช้กระบวนการการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2. เล่าเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้ การดูงาน ให้เพื่อนร่วมงานฟัง
3. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และแบ่งปันให้คนอื่นๆ ในหน่วยงาน
4. นำความรู้ที่ได้รับปรับการทำงาน ส่วนตัว งานที่รับผิดชอบ
จากการอบรมคุณอำนวย.....
สัญญาใจไฟปรารถนา (Passion Plan) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในวลัยลักษณ์
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การอบรมคุณอำนวยให้ทีมคุณอำนวยของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยและผู้สนใจ
2. รวบรวมข้อมูลเครือข่ายระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มหรือชุมชนที่มีการนำ KM ไปใช้เพื่อทำให้เราและมหาวิทยาลัยรู้ว่าหน่วยงานเล็กทำอะไรไปบ้าง นำข้อมูลที่รวบรวมได้ลง Web KM
3. เชื่อมโยง Web bolg ที่เกี่ยวข้องกับ Web KM
4. กระตุ้นให้พนักงานเขียน Blog เพิ่มขึ้น รวบรวมศูนย์รวม Blog ของคนวลัยลักษณ์ใน Web KM เอา Blog มา promote เข้าไปเขียน Blog ก็ต้องเข้าไปเติม เพื่อจะทำให้เกิดการสื่อสารในวงกว้างได้ทั่วทั้งองค์กร
5. จัดทำเนียบคุณอำนวยของมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์
6. จัดให้มีการอบรม Blog ให้พนักงานไดเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. มีระบบการติดตามการนำการจัดการความรู้ไปใช้ระดับหน่วยงานโดยสร้างระบบการติดตามที่วัดได้และทำจริงๆ ทำ AAR กับคนที่เคยร่วม KM กลุ่มผู้ใช้บริการ ในหน่วยงานว่า รู้สึกอย่างไรเมื่อนำไปใช้เพื่อสานต่อและขยายผล นอกจากนี้ยังทำให้ทราบข้อมูล บริบทและความคิดเห็นผลที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดยออกมาจากทุกคน เผยแพร่ผลการทำ AAR ใน website
8. มีการเสริมแรงจูงใจให้รางวัลกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณทีมงานการจัดอบรมคุณอำนวย ทีมงานจัดเตรียมงานและผู้เข้าร่วมเสวนา UKM 8 ทุกท่านที่มีใจแบ่งปันให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและทาง ทีมงานวลัยลักษณ์ก็มีความปรารถนา มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ แนวคิดที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบและแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานที่เรารักได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเราด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย#ukm8#การพัฒนาคนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 58964, เขียน: 13 Nov 2006 @ 00:02 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

 Turkey Wave เรียนทีมงาน มวล

 ตามมาชื่นชมครับ

 ครั้งต่อไปที่ มอดินแดง น่าจะมีการติดตามผลครับ และ เพิ่มเครื่องมือ River Diagram ดีใหมครับ

เห็นด้วยกับอาจารย์ JJ คะ จะได้ทราบว่าหากเราจะพัฒนาการเป็นคุณอำนวยเราจะสามารถเรียนรู้จากใคร ตอนนี้ทางทีมงานวลัยลักษณ์ได้เตรียม Plan จัด KM รุ่นที่ 5 และก่อนจัดได้มีการกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม Far และคุณลิขิต ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 นี้ และ KM 5 จัดในวันที่ 14,19-21 ธันวาคม 2549 ครั้งนี้ทีมงานได้พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจากเดิม ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าอีกครั้ง ขอบคุณอาจารย์มากที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอด
ขอบพระคุณคะ
ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม)
แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะ "คนพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ขอชื่นชมทุกคนเลยนะคะ เป็นทีมมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
มาอ่าน มาเก็บเกี่ยวไปด้วยแล้ว ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณพี่เมตตาและพี่หนิงที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ขอบคุณคะ