สัญญาเพื่อประกอบธุรกิจสปา มีดังต่อไปนี้

สัญญา

คู่กรณี เหตุผลในการเกิดสัญญากับคู่กรณี
สัญญาเงินกู้ ธนาคาร เพราะธนาคารเป็นแหล่งเงินกู้ เป็นฝ่ายสนอง และมีเจตนาสอดคล้องในการให้เงินกู้ เพื่อดำเนินธุรกิจ
สัญญาเช่า -ซื้อที่ดินอาคาร เพื่อดำเนินธุรกิจ เจ้าของที่ดิน -อาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมุ่งผูกนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
สัญญาว่าจ้าง -ลูกจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้ทั้งตัวเราที่เป็นนายจ้างและผู้รับจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมุ่งผูกนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย บอกถึงผู้รับจ้างมีหน้าที่อย่างไร ได้รับสิทธิอะไร ถ้าฝ่าฝืนจะมีผลอย่างไร
สัญญาว่าจ้าง -ผู้เชียวชาญ ผู้เชียวชาญเฉพาะ เพื่อให้ทั้งตัวเราที่เป็นนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมุ่งผูกนิติสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย บอกถึงผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่อย่างไร ได้รับสิทธิอะไร ถ้าฝ่าฝืนจะมีผลอย่างไร
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ เจ้าของลิขสิทธ์ผลิตภัณฑ์นั้น ขอเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้นให้กับลูกค้า
สัญญาแฟรนไชส์ แฟรนไชเซอร์ ในกรณีที่เราต้องการซื้อแฟรนไชส์มา เราจำเป็นต้องมีสัญญาแฟรนไชส์ เพราะถือเป็นข้อผูกพันระหว่างแฟรนไชเซอร์ ( Franchisor) กับแฟรนไชซี (Franchisee) ซึ่งในแต่ละสัญญาก็จะมีข้อกำหนดที่ควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ทั้งระยะสัญญา เงื่อนไข ข้อห้าม ค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องจ่ายให้กับเจ้าของแฟรนไซส์ เป็นต้น ส่วนในเรื่องของข้อปฏิบัตินั้นก็ควรทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง สัญญายังถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกด้วย เพราะสัญญายังครอบคลุมถึงการดูแลในด้านต่า งๆ ของเจ้าของแฟรนไซส์ด้วย