กฏหมายที่ผมอยากเรียน เหตุเพราะอยากจะทราบ ถึงข้อบังคับ ข้อดี ข้อเสียของตัวกฏหมาย การร่างกฏหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีขึ้นมา และวิธีการนำไปใช้ของตัวกฏหมายโทรคมนาคม และสารสนเทศ

                สาเหตุที่ผมเรียนวิชานี้ และมีความสำคัญกับผม เพราะ เห็นว่าหากผมได้ทำงานในสายงานทางโทรคมนาคมนี้ ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงตัวบทกฏหมายข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับ ทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานของข้าพเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

                สิ่งที่ผมอยากให้อาจารย์สอนในวิชานี้ คืออยากให้อาจารย์สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายทางด้าน E-commerce ครับ เพราะอนาคตต่อไป ธุรกิจทางด้าน E-commerce เริ่มจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นครับ เพราะเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวันจะเริ่มมีการผนวกเข้าด้วยกัน และอยากจะรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและการนำกฏหมายออกมารองรับเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับ