นักการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม

ในอดีตที่ผ่านมาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น และมักเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก ต้นเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวนักการเงินเอง ที่มักมีความโลภ การสร้างตราสารใหม่ๆที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงมากขึ้น การปล่อยสินเชื่อด้อยคุณภาพ เป็นต้น

นักการเงินจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยยึดหลังจรรยาบรรณของวิชาชีพของนักการเงิน รวมไปถึงใช้หลักคำสอนทางศาสนาซึ่งแต่ละศาสนาก็สอนให้คนทำดีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ศาสนาพุทธ ก็อาจยึดตาม "พรหมวิหาร 4 ซึ่งประกอบด้วย 1.เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข 2.กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3.มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4.อุเบกขา การรู้จักวางเฉย" (อ้างอิง : http://www.learntripitaka.com/scruple/prom4.html ) รวมไปถึง ศีล5

ดังนั้นเมื่อนักการเงินมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่กล่าวมากข้างต้น ความโลภต่างๆก็จะน้อยลง ก็จะเป็นการช่วยป้องกันวิกฤตทางการเงินได้ในระดับหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความเห็น (0)