ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (12)


จาก บทความเรื่อง "คุณค่าชีวิตของคนที่สังคมรังเกียจ" 30 มิถุนายน 2548 แก้ไข 29 มกราคม 2552

จากความสัมพันธ์เชิงอำนาจนั้น อาจารย์ระพี ให้ทรรศนะว่า "
การใช้อำนาจโดยไม่ต้องใช้นั่นแหละ
คือผลอันพึงได้รับในด้านคุณค่าจากใจของทั้งสองด้าน
โดยเฉพาะตัวเราเอง ซึ่งมีโอกาสได้รับการยก
ระดับจิตใจให้สูงยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคคลสำคัญและวาทะสำคัญทางการศึกษาความเห็น (0)