กับก้าวแรกของงานบันดาลใจ


สรุปการอบรมเชิงปฎิบัติการ ก้าวแรกสู่งานบันดาลใจ

ผู้ใหญ่ใจดี

วันที่ 1-3เม.2558 .บ้านผู้หว่านสามพราน จ.นครปฐม

ผู้จัดสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สวสส. ได้ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ. และเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DSH)โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส

หลักการและเหตุผล

เพื่อแสวงหาแนวทางการส่งเสริมมิติทางด้านจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพที่มีรูปธรรมการทำงานชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฎิบัติ วัดผลได้และสามารถนำไปปรับใช้หรือขยายผล

แนวคิด งานบันดาลใจเป็นส่วนหนึ่งของของโครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพด้วยจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์

แนวคิดนี้ถือว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณนั้นแท้จริงคือการเติบโตงอกงามไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้จากมนุษย์ได้ทุ่มเททำงานจากชีวิตการเติบโตนี้จึงแยกไม่ออกไปจากชีวิตการทำงานเพราะงานเป็นเครื่องขัดเกลามนุษย์

ทำให้มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพและค้นพบความหมายของชีวิต

วัตถุประสงค 1.เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณและมิติความเป็นมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ<?xml:namespace prefix = o />

2.เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการทำงานโดยเฉพาะการสร้างกรอบการสร้างสมรรถนะในงานบริการสุขภาพในมิติจิตวิญญาณและแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตของความเป็นมนุษย์

3.เพื่อแสวงหาแนวทางการประเมินการทำงานสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณและสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานที่มีมิติความเป็นมนุษย์

4.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานและคนทำงานสุขภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณค่าและมีความหมายและพลังขับเคลื่อนสุขภาวะสังคม

โรงพยาบาลพิจิตรในส่วนของภาคีเครือข่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)และได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์การทำงานของบุคคลต้นแบบจากหลากหลายหน่วยงานดังนี

1เม.ย58 -งานกับแรงบันดาลใจเป็นการเล่าเรื่องชีวิตและงานโดย คุณโจน จันได จากชนบทอีสานสู่การเป็นลูกจ้างในโรงงานอดทนทำงานหนักอยู่ 7ปีคำว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันมันไม่จริง ความจริงชีวิตมันง่ายแต่เราทำให้ชีวิตมันยากไปเอง ความศิวิไลซ์ทำให้เรากลายเป็นขี้ข้าชั้นดี ทำงานหนักเพื่อใครโลกมีพื้นที่นำมากกว่าพื้นดินแต่ทำไมมนุษย์เราต้องซื้อน้ำขวดกิน

เราทำงานหนักเพื่อซื้ออาหารที่ราคาแพงแต่ไม่มีคุณค่ามากินเพื่อทำลายสุขภาพตัวเอง เราย่อยสลายทำลายธรรมชาติเพื่อแปลงมาเป็นเงิน เรามีพืชพรรณธัญญาหารมากมายแต่สุดท้ายเราเลือกกินพืชเพียงไม่กี่ชนิดตอนนี้มีแต่พืชตัดแต่งพันธุกรรม จากลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม โจน จันไดเลือกมาใชัชีวิตแบบชาวนาชาวไร่ธรรมดาปลูกข้าวปลูกผักกินเองเหลือก็แบ่งขายเป็นรายได้ 20 ปีข้างหน้าลูกของผมจะกินอะไรตอนนี้สิ่งที่ผมทำคือการเก็บเมล็ดพันธ์พืชไว้ให้ลูกเป็นอาหารเพราะอาหารคือชีวิต

แรงบันดาลใจในการกล้าที่จะแตกต่างและความมุ่งมั่นที่ทำตามอุดมการณ์ของตนเองทำให้เขาสามารถยืนหยัดสู้แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นคนบ้าหลังหนีความวุ่นวายในเมืองมาอยู่กับธรรมชาติสร้างบ้านด้วยดินจนตอนนี้เป็นวิทยากรสอนทำบ้านดินและถูกเชิญไปสอนที่ต่างประเทศ ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างสมรรถะถ้าจะซื้ออะไรให้คิดก่อนว่าจำเป็นหรือเพราะอยากได้ถ้าจำเป็นจะซื้อแต่ถ้าเพราะอยากได้ไม่ซื้อ ลองฝึกเฝ้าดูความคิดของตัวเองก่อนถ้าจะทำอะไรให้คิดว่าจำเป็นหรือชอบถ้าอะไรเป็นความจำเป็นผมจะทำคนอื่นจะทำอย่างไรก็เรื่องของคนอื่น เริ่มเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองก่อนลองทนกับมันให้ได้ เพราะมันง่ายที่สุดและเราควบคุมมันได้

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คนสร้างงานบันดาลใจ จาก 10 คนต้นแบบ

1.คุณเกษม เผียดสูงเนิน รพ.สตจากสถานีอนามัยที่ทุกคนมองข้ามสู่ความไว้วางใจในชุมชน

2.คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ พยาบาลวิชสชีพชำนาญกา รพ.ร้อยเอ็ด

3.คุณทองพูล บัวศรี ผจก.ครูข้างถนนและศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิสร้างสรรเด็ก

4.คุณวิเชียร ชัยบัง .อโรงเรียนนอกกะลา ไม่มีแบบเรียน ไม่จัดลำดับการเรียน พ่อแม่ต้องมาร่วมเรียนรู้

5.คุณณัชฐกานต์ เหมือนตา รพ.สตใก้ลบ้านใก้ลใจห่วงใยเหมือนญาติ

6.นพ.ประจินต์เหล่าเที่ยง หมอผู้ขับเคลื่อนงานด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

7.นพ.วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ แพทย์ผู้ทำหน้าที่อุทิศตนให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้ห่างไกล

8.คุณศรีใจ วงศ์คำลือ ผ.อโรงเรียนบ้านแม่เงา มุ่งมั่นในจิตวิญญาณความเป็นครูเด็กทุกคนไม่ว่าจะสัณชาติใดต้องได้เรียนหนังสือ

9.คุณวรภัทรแสงแก้ว หญิงแกร่งหน.งานสวัสดิการสังคมแห่งรพปทุมธานี

10.คุณสมคิด เพื่อนรัมย์ นักกายภาพผู้ทุ่มเทใช้ความรู้ฟื้นฟูชีวิตคนพิการให้กลับมามีคุณค่า

-ภาพยนต์เรื่อง Departure งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิตจากคุณประสาน อิงคนันท์ บ.บุญมีฤทธ์

2.เม.ย 58 -เล่าเรื่องงานสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมโดยครูทิชาณ.นคร ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

-ระดมสมอง Essential Care and Core Compretency in Spiritual Well-being

งานการดูแลทางด้านจิตวิญญาณมีอะไรบ้าง/คนทำงานทางด้านจิตวิญญาณต้องมีความรู้ทักษะและสมรรถนะอะไรบ้าง

-ระดมสมององค์กรไม่ใช่เครื่องจักรและองค์กรที่พึงปรารถนา /วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ให้มนุษย์ได้เติบโตกับงาน

เบิกบานกับชีวิต/องค์กรกับการสร้างงานบันดาลใจ

-เครื่องมือทางจิตปัญญากับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

โดยคุณวรรณา จารุสมบูรณ์และดร.นพ.โกมาตรจึงเสถียรทรัพย์

3.เม.ย58-กิจกรรมสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กร NonViolent Communication

-สรุปการสัมมนาและทิศทางการทำงานในอนาคต โดยดร.นพ.โกมาตรจึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

งานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความเป็นมนุษย์แสดงออกและเติบโตงอกงามได้นี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็น งานบันดาลใจ


หมายเลขบันทึก: 588950เขียนเมื่อ 15 เมษายน 2015 18:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2015 22:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เป็นการประชุมที่พบแรงบันดาลใจดีๆทั้งนั้นเลย

มีพี่โจน จันไดด้วย

ขอบคุณมากครับ

รอติดตามอ่านอีกครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี