การปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศพระนักศึกษา นักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

</span></span>

ในการนี้พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้ในนามผู้บริหารคณาจารย์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่พระเดชพระคุณ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการครั้งนี้

</span></span>

ความเป็นมาของโครงการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นั้น พระนักศึกษากศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่จบภาควิชาการแล้ว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเข้าใจ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ และคำสั่งมหาวิทยาลัย และได้แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยก่อนออกฝึกอบรมกรรมฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

</span></span>

ในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. พระนักศึกษา จำนวน 39 รูป
2. นักศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 19 คน
3. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ จำนวน 135 คน
4. คณาจารย์- เจ้าหน้าที่ และอาจารย์บรรยายพิเศษ จำนวน 40 รูป/คน

รวมทั้งสิ้น 233 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)