รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผล

ต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ โดยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) หรือที่เรียกว่ารูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งผู้ประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม จำนวนรวม 361 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินด้านบริบทของโครงการ แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินด้านสมรรถนะครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean, ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, )

ผลการประเมินโครงการพบว่า 1) ผลการประเมินบริบทของโครงการในภาพรวม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูผู้สอน เห็นว่าโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายของต้นสังกัด โรงเรียน สภาพความพร้อมของชุมชน ความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียน อยู่ในระดับมาก (= 4.46), (= 0.52)2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมของผู้บริหาร และครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.30), (= 0.67) 3) ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมของผู้บริหาร และครูผู้สอน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (= 4.41) ), (= 0.51) และด้านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.46), (= 0.55) 4) ผลการประเมินผลผลิตของโครงการด้านสมรรถนะครู ในภาพรวมของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ทั้งครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 อยู่ในระดับมาก (= 3.60), (= 0.71) และ (= 4.36), (= 0.63) ตามลำดับ โดยสรุปมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ด้านทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ก่อนการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.00 และหลังการอบมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.26 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 27.2620150401121056.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคมความเห็น (0)