แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 58852, เขียน: 12 Nov 2006 @ 12:23 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 17:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

คมสัน
IP: xxx.129.42.142
เขียนเมื่อ 
งง กับแบบทดสอบของท่านมากครับ เพราะมันพันกันไปหมดแยกยากมากครับ
สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ตอนที่นำขึ้นไม่ได้ตรวจสอบเพราะตอนสร้างใช้เป็น 2 คอลัมน์ เดี๋ยวทำใหม่จะนำขึ้นใหม่ ขอบคุณครับ

สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ 

 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คำชี้แจง  :  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวในแต่ละคำถาม

 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแบบใด

                ก.  ประหยัด

                ข. ทางสายกลาง

                ค. เพียงพอ

                ง.  หากินตามธรรมชาติ

2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสามองค์ประกอบ คือ

                ก.  ทางสายกลาง,  มีเหตุมีผล,  พอประมาณ

                ข.  พอประมาณ,   มีเหตุมีผล,  มีคุณธรรม

                ค.   พอประมาณ,  มีถูมิคุ้มกัน,  มีเหตุมีผล

                ง.   มีเหตุมีผล,  มีภูมิคุ้มกัน,  มีความรู้

3.  เศรษฐกิจพอเพียงมี  สามระดับ  อะไรบ้าง

                ก.  จิตสำนึก,  ปฏิบัติ,  ปฏิเวธ

                ข.  ต่ำ,  กลาง,  สูง

                ค.   พออยู่พอกิน,  อยู่ดีกินดี,  อยู่ดีมีสุข

                ง.   พื้นฐาน,  ปฏิบัติ,  พอเพียง

4.  เงื่อนไขในการดำเนินวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้าง

                ก.  ความรู้และความพอประมาณ

                ข.  ความรู้และคุณธรรม

                ค.   ความพอดีและความพอเพียง

                ง.   ความรู้    ความพอเพียง และคุณธรรม

5.  การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือกิจกรรม

                ก.  ครอบครัว,  ชุมชน,   สังคม

                ข.  บุคคล,   ครอบครัว,  ชุมชน

                ค.  บุคคล,   ครอบครัว,  สังคม

                ง.   ครอบครัว,  ชุมชน,  ประเทศชาติ

 

 

 

 

6.  เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ

                ก.  ชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดี

                ข.  ครอบครัวพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้

                ค.  เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

                ง.   การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน

7.  ความพอประมาณ  มี  5  ด้าน  อะไรบ้าง

                ก.  จิตใจ,  ชุมชน,  สังคม,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ

                ข.  สังคม,  การเมือง,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ,  สิ่งแวดล้อม

                ค.  สังคม,  เศรษฐกิจ,  เทคโนโลยี,  สิ่งแวดล้อม,  ทรัพยากร

                ง.   จิตใจ,  สังคม,  เทคโนโลยี,  เศรษฐกิจ,  ทรัพยากร

8.  ความมีเหตุมีผลสามารถทำได้โดย

                ก.  ลดรายจ่าย   เพิ่มรายได้    เลิกอบายมุข

                ข.  ลดรายจ่าย   ออมเงินเพื่อลงทุน    เลิกอบายมุข

                ค.  เลิกอบายมุข   ปฏิบัติตามคำสอน   หาความรู้เพิ่ม

                ง.   ออมเงินเพื่อลงทุน   เลิกอบายมุข   เพิ่มรายได้

9.  การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครัวเรือนมีเป้าหมายเพื่ออะไร

                ก.  สืบทอดประเพณีที่ดีงาม  ครอบครัวมีสุข

                ข.  สร้างอนาคตครอบครัว  ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย

                ค.  ออมเงินไว้เมื่อจำเป็น  เพิ่มทรัพยากร

                ง.   ฝึกทักษะอาชีพ   ดำรงตนตามคำสอนที่ดี

10.  ความรู้และคุณธรรมสามารถทำให้เกิดได้ด้วยกิจกรรมใด

                ก.  มีแผนชุมชน   ใช้ศาสนานำชีวิต

                ข.  มีร้านค้าชุมชน  มีแผนชุมชน

                ค.  ศึกษาดูงาน  ทำการเกษตรครบวงจร

                ง.   ยึดมั่นประเพณีอันดีงาม  มีป่าชุมชน

 

ขอให้ทุกท่านจงโชคดี

น้ำใส
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

หนูสวยค่ะ น่ารักด้วย เหมือนข้อความเลยคะ

คนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้คะ
IP: xxx.27.138.37
เขียนเมื่อ 

เฉลยนะคะ หนูต้องการแบบทดสอบแบบมีเฉลยคะ

ขอบคุณคะ

จาก คนที่สวยที่สุดในโลกใบนี้คะ

ใครอ่านขอให้น่ารักแบบหนูคะ

เด็ก ร.ด.
IP: xxx.120.177.202
เขียนเมื่อ 

very good   thank you

จารุนันท์ เจริญฤทธิ์
IP: xxx.93.210.140
เขียนเมื่อ 

กำลังสอนเรื่องนี้อยู่พอดี จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนค่ะ ขอบคุณนะคะ

ดร.สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.114.112.226
เขียนเมื่อ 

เฉลยข้อทดสอบ

๑ ข

๒ ค

๓ ก

๔ ข

๕ ข

๖ ค

๗ ง

๘ ก

๙ ค

๑๐ ก

ท่านใดที่ตอบถูก ๘๐ % ถือว่าเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่านที่ตอบไม่ถึง ๘๐ % ท่านอาจปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีได้

สุพิส
IP: xxx.137.124.179
เขียนเมื่อ 

พอดีผมกำลังทำโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอยากจะทำแบบทดสอบด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีคนเมือง ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ทางผมเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยจึงอยากเรียนสอบถามว่าควรทำอย่างไร

ขอบคุณครับ

สุพิส
IP: xxx.137.124.179
เขียนเมื่อ 

รบกวนตอบกลับที่เมลนี้ด้วยครับ [email protected]

ขอบคุณครับ