ชื่อเรื่อง มาตรการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง ข่าวสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก

ข้อความ

ในอนุสัญญานานาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้เรียกร้องให้ประเทศภาคี “เคารพ อนุรักษ์และคง ไว้ซึ่งทักษะ นวัตกรรม และวิถีการปฏิบัติฝึกฝนของชนกลุ่มน้อ และชุมชนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดวีถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งสัมพันธ์กับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายแห่งชีวภาพอย่างยั่งยืน

               

ชื่อผู้บันทึก   นางสาวนันทพร  ศรีแสง    วันที่ 12 พฤษจิกายน 2549