ที่มาhttp://www.moe.go.th/websm/news_oct06/news_oct317.htmข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ข่าวที่ ๓๑๗/๒๕๔๙ (เดือนตุลาคม  ๒๕๔๙)    

รมว.ศธ. กล่าวภายหลังการประชุมว่า ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมีหน้าที่ต้องประเมินส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ได้มาทำประชุมทำความตกลงกับ ๕ องค์กรหลัก คือ สป. สกศ. สพฐ. สอศ. และ สกอ. เพื่อทำการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๐