UKM-8 : การพัฒนางานอาคารสถานที่


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : เที่ยง จารุมณี
จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง : การพัฒนางานอาคารสถานที่

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การดูแลอาคารสถานที่ซึ่งมีห้องเรียนเป็นจำนวนมาก จะเกิดปัญหาการเปิดห้องเรียนช้า การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน จึงแนะนำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอาคารสถานที่สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นโดยให้เปิดห้องเรียนก่อน 15 นาที สวิทช์ไฟฟ้า ระบบอุปกรณ์ในห้องเรียนทุกห้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และสร้างมาตรฐานการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยให้บุคลากรที่รับผิดชอบคิดหาวิธีต่างๆ แก้ไขปัญหา และเขียนเป็นมาตรฐาน

         เมื่อได้มาตรฐานแล้วจึงเชิญอาจารย์มาเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ รวมทั้งยาม โดยให้บุคลากรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบที่สร้างมาตรฐานเป็นผู้สอน แนะนำผู้อื่น

         ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อบุคลากรที่มีส่วนรับผิดชอบและพัฒนางานให้เกิดเป็นมาตรฐาน ทำให้บุคลากรบางคนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การมีส่วนร่วม   
         2. การสร้างมาตรฐานงาน   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#เที่ยง#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#จารุมณี

หมายเลขบันทึก: 58844, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)