GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

UKM-8 : หลักสูตรพัฒนาคน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : กัมปนาท อาชา
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : หลักสูตรพัฒนาคน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การบริหารงานของ ดร.ภาวิช ด้าน QA โดยจัด “หลักสูตรการพัฒนาคน” แยกเป็นแต่ละระดับ โดยแยกระดับหลักสูตรเป็น 
         - ระดับล่าง กลุ่มเป้าหมาย คือ แม่บ้าน 
         - ระดับกลาง 2 ครั้ง/ปี กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ QA 
         - ระดับสูง 1 ครั้ง/ปี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประเมิน QA 
         (หากบุคลากรไม่เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนา จะไม่ต่อสัญญาจ้าง) นับเป็นกุศโลบายของผู้บริหารที่จัดการอบรม เพื่อให้บุคลากรเข้าใจกระบวนการ QA

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. กลยุทธ์ผู้บริหาร   
         2. ความต่อเนื่อง   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58843
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)